Przejdź do treści

Uciekajmy się do Krwi Przenajdroższej

Krew Przenajdroższa Jezusa, Boga-człowieka, będąca ceną okupu rodzaju ludzkiego, jest wartości nieskończonej. Cześć oddawana tej Krwi jest: podstawą, treścią i końcem artykułów naszej wiary świętej.
Podstawą— gdyż bez Krwi Przenajdroższej nie byłoby tajemnic: Wcielenia, Odkupienia, Ofiary ołtarza i Eucharystji świętej; treścią— ponieważ w obfitem źródle Krwi Chrystusowej, Kościół czerpie niezrównane bogactwo swych skarbów duchowych; końcem — bo jedynie mocą zasług tej Krwi, mamy nadzieję pokonać piekło a osięgnąć niebo.

Nadto, nabożeństwo do Krwi Przenajdroższej jest związką łączącą wszelkie inne nabożeństwa, mimo ich wielkiej w Kościele naszym rozmaitości; jest i wzajemnem ich dopełnieniem, mimo pozornej między niemi odrębności.

I tak: jeżeli postępując porządkiem roku kościelnego, rozpoczniemy od Adwentu, już w tym czasie świętego przygotowania do Bożego Narodzenia, jako też w samę tę wielką uroczystość, przedstawia się oczom duszy naszej Ten, co pożądany od narodów z niebios zstąpił, aby nas Krwią swoją odkupił. W dniu Nowego roku, będącym zarazem pamiątką obrzezania Jezusowego, ukazują się pierwsze krople Krwi Przenajdroższej dla zbawienia naszego wylanej. W Wielkim Poście wyłącznie na rozważanie męki Pańskiej przeznaczonym, wymownie przypomina się Krew Zbawiciela, który miał być zranion za nieprawości nasze, starty za złości nasze. W radosnym obchodzie Zmartwychwstania rany Chrystusa, jakoby niezaskrzepłą jeszcze Krwią jaśniejące, świadczą jawnie o Jego przedziwnej ku nam miłości. Tryumfalny dzień Wniebowstąpienia Tego, który jest na prawicy Bożej, nasuwa myśli naszej Przenajdroższą Krew, będącą w niebie za nami potężnym rzecznikiem u tronu Boga przedwiecznego. Święto Zesłania Ducha Świętego objawia wdzięczności serc naszych Pocieszyciela, Krwią Chrystusową nam wyjednanego. Uroczystość Trójcy Świętej w niezgłębionej swej tajemnicy, jakoby snadniej nędznemu rozumowi ludzkiemu się wyjaśnia, przez pamięć na dotykalnie wylaną Krew drugiej Osoby Trójcy Przenajświętszej, to jest Syna Bożego, który stał się człowiekiem dla zbawienia naszego.
Wzniosłe obrzędy Bożego Ciała znajdują, niezachwianą podstawę w tym fundamentalnym artykule wiary orzekającym, iż w Najświętszym Sakramencie jest Jezus cały: z Krwią, Ciałem, Duszą i Bóstwem hipostatycznie złączony. A rzewne nabożeństwo do Serca Jezusowego nie jest czem innem, jak tylko uwielbieniem Krwi Przenajdroższej, z tegoż boskiego Serca z miłości ku nam, do ostatniej kropli wytoczonej.

Następnie, przechodząc do uroczystości na cześć Najświętszej Maryi Panny ustanowionych, i biorąc pod uwagę Jej Niepokalane Poczęcie, Zwiastowanie czyli pamiątkę wcielenia Syna Bożego i dalsze w ciągu całego roku Jej święta, przyznać musimy, że w jakikolwiekbądź sposób oddając cześć Bogarodzicy, oddajemy ją właśnie ze względu li na Krew Przenajdroższą, której przewidziane zasługi niepokalaną Dziewicę — Matką Słowa wcielonego uczyniły.
Gdy zaś od czci Maryi zwrócimy się do dni poświęconych Świętym Pańskim, jakżeż ich przykład wymownem będzie dla nas świadectwem: dobroci i potęgi Krwi Jezusowej, przez którą i w której stali się oni dziedzicami nieba!— Wreszcie kończąc rok kościelny dniem Zadusznym, ujrzymy ofiary sprawiedliwości Bożej w płomieniach czyśćcowych zostające, jedynie przez Krew Przenajdroższą otrzymujące ulgę i ochłodę, jedynie w mocy jej zasług, pokładające nadzieję swego wyzwolenia.

 

Od tryumfującego i cierpiącego Kościoła przeniósłszy baczną uwagę na wojujący , spostrzeżemy łatwo, czem dla nas żyjących tu na ziemi jest Krew Przenajdroższa, która jakoby cement święty, spaja wszystkie części Kościoła Chrystusowego, całość i nienaruszalność jego utrwalając.

Święty Paweł mówi: …jeśli krew kozłów i wołów i popiół jałówki pokropiony , splugawione pośw ęca ku oczyszczeniu ciała , jakoż daleko więcej Krew Chrystusa , który przez Ducha Świętego samego siebie ofiarował niepokalanym Bogu , oczyści sumienie nasze od martwych uczynków , ku służeniu Bogu żyjącemu .

Czemże tedy według powyższej nauki Apostoła, staje się dla nas Krew przenajświętsza?.. Oczyszczeniem i uświęceniem ku służeniu Bogu. Przez co oczyszczenie i uświęcenie takowe nam przychodzi?.. Przez Sakramenta święte.— Skąd Sakramenta czerpią moc oczyszczającą i uświęcającą dusze nasze?.. Z mocy zasług Krwi Przenajdroższej. Przeto— ile razy przystępujemy do Sakramentów świętych, ile razy zwłaszcza Najświętszy Sakrament przyjmujemy, tyle razy mistycznym sposobem zanurzamy się w duchowej kąpieli, z Krwi Chrystusowej ku oczyszczeniu i uświęceniu dusz naszych nam zgotowanej. A gdyby nie sam Zbawiciel w wszechmocności swojej był twórcą tego miłosiernego wynalazku, któżby go był kiedy obmyślił?

Głos Krwi Przenajdroższej woła nierównie silniej o zlitowanie nad nami, aniżeli krew Abla wołała o pomstę na bratobójcę Kaina, według tych słów Apostoła: Aleście przystąpili do Jezusa pośrednika nowego testamentu, i pokropienia krwi lepiej mówiącej, aniżeli Ablowa.

Kiedyż jednak i gdzie ta Krew woła o miłosierdzie dla grzeszników?.. Jest ona bezustannym głosem wstawiającym się za nami w niebiosach; jest i na ziemi ciągłą, błagalną ofiarą z ołtarzy naszych wznoszącą się do Boga. W nieprzerwanie odprawiającej się dniem i nocą ofierze Mszy świętej, tej najprzedniejszej części nabożeństwa katolickiego, w tym najpotężniejszym środku otrzymania łask wszelkich, w tej pamiątce wylania Krwi na Kalwarji, taż Krew Przenajdroższa ofiarując się ciągle za nas, rozbraja słuszną surowość nieba.

Bóg sam raczył to objawić świętej Magdalenie de Pazzis, gdy rzekł do niej: „Sprawiedliwość moja zmieniła się w łaskawość, przez pomszczenie się na niewinnem ciele Jezusa Chrystusa. Krew Syna mojego nie wzywa pomsty jak krew Ablowa, lecz wzywa miłosierdzia i litości; a na głos ten, sprawiedliwość moja musi uznać się zadowoloną; Krew ta wiąże jej ręce tak dalece, że jest niejako w niemożności ich użycia, by grzechy tak ukarać, jak to zamierzała.

Gdy zatem Krew Przenajdroższa, niejako wskroś przesiąka i jakoby w żyłach, płynie we wszystkich częściach duchowego ciała Kościoła, którego głową jest Chrystus; gdy jedynie w niej i przez nią zbawienie nam przychodzi, zwróćmy całą naszę gorliwość ku jej uwielbieniu, i rozpalmy serca swoje gorącą miłością do tej wielkiej zapłaty okupu naszego.

W czasach zwłaszcza obecnych, gdy tak wiele pomocy nieba nam potrzeba, gdy potrzeby nasze coraz liczniej występują i coraz więcej naglącemi się stają, błagajmy Boga w imię Krwi Przenajdroższej o pokój i tryumf Kościoła, o niezależność stolicy apostolskiej, o rozszerzenie wiary świętej; módlmy się za biskupów naszych, za kaznodziei i spowiedników; za przyjaciół i nieprzyjaciół, za wszystkich wiernych i niewiernych. Uciekajmy się do Krwi Przenajdroższej we wszelkich troskach duszy i ciała, we wszelkich potrzebach doczesnych i wiecznych, nie określając miary naszej ufności, nie ścieśniając granic wszechmocności Bożej. Czyliż bowiem Bóg Ojciec mógłby nam odmówić czegoś, co jest wartości mniejszej, skoro nam dał to, co jest ceny nieskończonej, dając Krew Syna swojego Jezusa Chrystusa?

Kończę wstęp powyższy, służący ku zachęceniu dusz pobożnych do nabożeństwa na cześć Krwi Przenajdroższej, słowy wzniosłego hymnu tak często na chwałę Bożą w kościołach naszych powtarzanego: Te ergo quaesumus, tuis fa m u lis subueni, quos pretioso Sanguine redem isti . Ciebie zatem prosimy, racz poratować sługi Twoje, któreś najdroższą Krwią swoją odkupił. Amen.


POCAŁOWANIE RAN PANA JEZUSA,
szczególniej w czasie pokus, smutku i po wieczornych modlitwach.

O nogi Pana mojego, dla mnie na krzyżu przybite, całuję was, przyjmijcie mnie do siebie z Magdaleną,; pragnę was ucałować z taką, skruchą, i miłością,, z jaką, was całowała ta święta pokutnica, z jaką, was kiedykolwiek całowali święci pokutujący przy skonaniu swojem.
O ręce Pana Jezusa dla mnie na krzyżu przybite j szeroko żelaznemi gwoźdźmi dla zbawienia mojego otwarte, całuję was i kocham serdecznie; polecam wam duszę moję, nie odtrącajcie od siebie mnie wielkiego grzesznika, ale jako własność waszę, przytulcie mnie do siebie.
O Serce Pana Jezusa, Zbawiciela mojego, dla mnie boleśnie ostrą włócznią przebite, całuję cię serdecznie, i do twej najświętszej cisnę się rany. Czemużem cię dotąd tak, jako należało nie kochał?..
O Boże mój, kocham Cię teraz jako mogę najbardziej, i kochać Cię będę po wszystkie czasy. Miejże O Jezu dobre Serce ku mnie, od tej godziny aż na wieki; a dla zasług Krwi Twojej, nie żałuj mi swej nieprzebranej litości. Amen.

Modlitwa dziękczynna

Tobie cześć, chwała i dziękczynienie, o najmiłosierniejszy Panie Jezu Chryste, za wszystkie krople Krwi Twojej przenajświętszej, którąś wylać raczył przy obrzezaniu, przy krwawem poceniu, przy okrutnem biczowaniu, przy cierniem ukoronowaniu, przy obnażeniu ramion poranionych, przy przebiciu przenajdroższych rąk i nóg Twoich, przy otwarciu boku i Serca Twojego. Raczże być miłościwym nam grzesznym i niewdzięcznym, których raczyłeś odkupić Krwią swoją najświętszą. Amen.
V. Zranili ręce i nogi Twoje Panie,
R. I policzyli wszystkie kości Twoje.

Módlmy się
Panie Jezu Chryste, któryś z nieba na ziemię z łona Ojca Twego niebieskiego zstąpił, i Krew Twoją przenajświętszą siedmiokroć z ciała Twego na odpuszczenie grzechów wylałeś, Ciebie pokornie prosimy, abyśmy na sądzie strasznym stojąc po prawicy Twojej, zasłużyli usłyszeć: Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, odbierzcie zgotowane
wam królestwo. Amen.

Módlmy się.
Panie Jezu Chryste, przez pięć ran Twoich. które Ci na krzyżu miłość Twoja ku nam zadała, ratuj sługi i służebnice Twoje, któreś najdroższą Krwią swoją odkupił. Amen.

 


„UCZCZENIE KRWI PRZENAJDROŻSZEJ. Na miesiąc lipiec i na wszelki czas” przez H. Chr. Warszawa, NAKŁAD I DRUK FRANCISZKA CZERWIŃSKIEGO, 1889. str. 7 – 13.

[Oprac. A.S]

 

Odpowiedz