Przejdź do treści

pokuta

Fundamenty prawdziwego życia duchowego cz.1 – POKORA

O cechach prawdziwego życia duchownego.

I.

Przy pomocy Bożej zbudowaliśmy całkowicie dom nasz du­chowny; potrzeba teraz opatrzeć go ze wszech stron i zbadać ściśle, czy dobre i trwałe wykonaliśmy dzieło. Jeżeli chcemy ocenić wartość jakiegoś domu, pytamy się najprzód, kto go zbu­dował i według jakiego planu; potem badamy, jakie dom ma fun­damenty, — z jakiego zrobiony jest materiału, — jaka jest jego moc i trwałość, — jakie urządzenie wewnętrzne i położenie ze­wnętrzne.Czytaj dalej »Fundamenty prawdziwego życia duchowego cz.1 – POKORA

O nieśmiertelności duszy i zmartwychwstaniu ciał

Nim przystąpim do tłumaczenia jedenastego wiary artykułu, który jest: Wierzę w Ciała Zmartwychwstanie, wprzód o duszy nieśmiertelności podać naukę za rzecz potrzebną i przyzwoitą osądziliśmy. Jeśli to bowiem jest artykułem wiary naszej, że ciała zmartwychwstaną i ożywione będą, tedy pierwszym jeszcze do wiedzenia i wyznania artykułem być musi, że dusza, mająca ożywić ciało, jest nieśmiertelna.Czytaj dalej »O nieśmiertelności duszy i zmartwychwstaniu ciał

Oznaki i skutki prawdziwej wiary

Oznaki doskonałej wiary są następujące:

1) Pro­stota i wolność od wszelkiego roztrząsania i ciekawości, jaka była n.p. w Abrahamie, gdy się gotował do ofia­rowania syna swego.
2) Gdy kto we wierze tak stałym i umocnionym się czuje, iż sądzi, że w żaden spo­sób nie możnaby go było od wiary odwieść.
3) Gdy kto się czuje pobudzanym do spełniania heroicznych aktów wiary i pragnie okazyi do okazania tego.
4) Gdy się cieszymy z wiary i zbawienia bliźnich, bolejemy nad ich upadkiem i z wielkim zapałem nawrócenia wszystkich niewiernych pragniemyCzytaj dalej »Oznaki i skutki prawdziwej wiary

O złudnej ufności w miłosierdziu Boskim

Dwojako ludzie grzeszyć zwykli przeciw temu o nadziei przykazaniu. Jedni zbyteczną ufnością w miłosierdziu Boskim, drudzy nieufnością albo rozpaczą o tymże miłosierdziu. Obydwa grzechy ciężkie są, i jedne z tych, które przeciw Duchowi Świętemu zowią, iż tak sprośnością swoją łaskę Boską od duszy oddalają, że ani na tym świecie ani na tamtym chyba bardzo trudno bywają odpuszczone.Czytaj dalej »O złudnej ufności w miłosierdziu Boskim

Żal doskonały i niedoskonały

Dopóki człowiek żyje, może się nawrócić do Pana Boga, może czynić pokutę: sami tylko potępieni nie mogą, bo dla nich nie ma już łaski boskiej, bez której za grzechy żałować nie podobna. Na drugim świecie nie może być już odmiany woli: drzewo gdzie padło, tam leży; tam noc, w której już pracować na zbawienie nie może nikt.

Tu na ziemi grzesznik, który z całą świadomością rozumu i dobrowolnie Pana Boga obraził, od Boga odstąpił, może też, dopóki nie pozbawion rozpoznania i wolnej woli swojej, powrócić do Pana Boga. Wszakże wie co dobre a co złe, wszakże ma wolną wolą i może chcieć i czynić co dobre; ma dostateczną pomoc łaski Boskiej, której Bóg nikomu a nikomu nie odmawiamoże modlić się, prosić o tę łaskę; może wykonywać dobre uczynki, za które mu Bóg da łaskę pokuty, żalu.Czytaj dalej »Żal doskonały i niedoskonały

Działanie sumienia. O złym i dobrym sumieniu.

 Działanie i przymioty sumienia

„Cokolwiek nie jest z wiary, grzech jest.”
(Rzym. 14. 23)

Pierwszem prawidłem wszystkich dzieł i obyczajów naszych jest prawo Boże występujące na zewnątrz tak w przykazaniach Bożych jak kościelnych. Jest ono z istoty swej nieomylne jako też, o ile zawarte jest w przykazaniach Bożych, w istocie swej naznaczone od wieków. Uczy ono, co w uczynkach ludzkich jest dobrego a co złego, co więc człowiek w każdej okoliczności czynić a czego zaniechać powinien.(…)Czytaj dalej »Działanie sumienia. O złym i dobrym sumieniu.