Przejdź do treści

Św. Paweł Apostoł

25 stycznia – Nawrócenie św. Pawła

Kościół katolicki w ogóle obchodzi zazwyczaj rocznicę śmierci swoich Świętych, uważając dzień ich śmierci jako dzień ich narodzin dla Kościoła. Obchodzi jednak Kościół dzień urodzin św. Jana Chrzciciela, gdyż ten narodził się już uświęcony. Rzadko wszakże święci Kościół jakąś chwilę z żywota Świętego, bo rzadko zdarza się chwila tak ważna, by zasługiwała na doroczny i uroczysty obchód. Kościół święci Nawrócenie św. Pawła. Wydarzenie to posiada bowiem kilka cech wybitnych.

Nawrócenie św. Pawła jest nagłe, zupełne, stanowcze, wspaniałe.

Czytaj dalej »25 stycznia – Nawrócenie św. Pawła

Rozmyślania o miłości Bożej (18) – Jezus Chrystus wzorem Boskiej mi­łości

Jezus Chrystus wzorem Boskiej mi­łości

 

I.

Wcielenie Słowa Bożego i wszystkie tegoż następstwa, są niezaprzeczenie największym z cudów, jakie Bóg dla ludz­kości zdziałał. Wszystkie inne dobro­dziejstwa i cuda Boże, dorównać mu nie mogą. Zastanówmy się jednak, jaki cel mógł mieć Pan Bóg, podnosząc w Osobie Jezusa Chrystusa, naturę ludzką do naj­wyższej godności, wskutek połączenia z nią natury Boskiej?Czytaj dalej »Rozmyślania o miłości Bożej (18) – Jezus Chrystus wzorem Boskiej mi­łości

List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.XIII)

ROZDZIAŁ 13

O ptzestrzeganiu miłości, gościnności, unikaniu łakomstwa, czynieniu jałmużny, i t.d.

1Miłość braterstwa niechaj trwa w was. ( Miłość braterstwa. To jest miłość braterska. — Niechaj trwa w was. Jakby rzekł: Nie usta­wajcie, jakeście zaczęli, wzajemnie się miłować i wspo­magać.)
2A nie zapominajcie przyjmowania gości, abowiem przez to nie wiedzieli niektórzy, Anjoły za goście przyjąwszy. (A nie zapominajcie przyjmowania gości. Nie zanie­dbujcie obowiązku zwyczajnej gościnności.— Przez to nie wiedzieli niektórzy, anioły za goście przyjąwszy. Nie wiedząc iż zamiast ludzi aniołów w gościnę przyjęli.)Czytaj dalej »List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.XIII)

List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.XII)

ROZDZIAŁ 12

0 naśladowaniu cierpliwości Jezusa Chrystusa, poddaniu się Bogu jako swojemu Ojcu, i t. d.

 
1Przetoż tedy i my, mając tak wielki nad sobą obłok świadków, złożywszy wszelaki ciężar i grzech, który nas zewsząd obstąpił, w cirpliwości bieżmy do boju nam wystawionego, (Przetoż tedy i my mając tak wielki nad sobą obłok świadków. Gdy tak wielką liczbę mamy świadków, to jest męczenników i ojców już wzmiankowych, którzy przez wiarę i dla wiary, albo wielkie prze­ciwności ponosili, albo wykonali heroiczne czyny. — Obłok świadków. Obłokiem nazywa obfitość świadków, która na kształt gęstego obłoku wpośród upalenia pokus i utrapień nas otacza, ochrania i dodaje odwagi. — Nad sobą. Wokoło siebie. — Złożywszy w szelki ciężar. Ciężarem nazywa to wszystko, co może być nam prze­szkodą do tego biegu, o którym tu mówi. — I grzech, który nas zewsząd obstąpił. Tłumaczy, o jakim mówi cię­żarze, a mianowicie o ciężarze namiętności i grzechów od nich pochodzących, które są wielkim ciężarem przeszkadzającym nam w biegu. Namiętności nazywać grze­chem nie jest rzeczą nową u Ś. Pawła, jak można widzieć Rzym. r. 7 i 8, i na wielu innych miejscach. Otoż te namiętności nas otaczają, i jakby jakie szaty do nas przystają, i czynią nas niezdolnymi do biegu.— Do boju. W greckim jest do igrzysk. Tak nazywa albo sam plac gonitw, po którym się bieży, albo sam bieg. Wulgata bierze za nagrodę samego biegu.)Czytaj dalej »List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.XII)

List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.XI)

ROZDZIAŁ 11

O wierze jako fundamencie nadziei, i przykładach wiary podanych przez Ojców starego zakonu.

 
1A wiara jest gruntem rzeczy tych, których się spodziewamy, wywodem rzeczy nie widzianych. (Wiara jest gruntem rzeczy tych których się spodziewamy. W greckim wy­
raz i istotę i podstawę oznacza. Sens więc jest: Wiara jest jakby podstawą, gruntem i fundamentem , podtrzy­mującym naszę nadzieję: bo jeśli niema wiary, nie bę­dzie i nadziei. Albo sens jest: Wiara jest podstawą bytu rzeczy spodziewanych; jakby rzekł: Wiara to sprawuje,iż mamy za pewne dobra przyszłe, które jeszcze nie istnieją, i z taką pewnością wierzymy i spodziewamy się rzeczy przyszłych, jak gdyby one były obecnemi i wi­dzialnemi. Wiara bowiem owe rzeczy przyszłe, jako obe­cne i najpewniejsze, przedstawia oczom duszy naszej, i takim sposobem przez swoję pewność daje rzeczom stwo­rzonym i przyszłym niejakie istnienie w umyśle i duszy wiernych — Wywodem rzeczy niewidzianych. W greckim, przekonanie, udowodnienie. Syryjski, objawienie, jakby rzekł: Wiara jest wykazaniem i objawieniem rzeczy tych, które nie są widzialne; wiara bowiem czyni, iż je prawie oglądamy, jak gdyby były obecnemi. Patrz Wujka.)Czytaj dalej »List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.XI)

List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.X)

ROZDZIAŁ 10

O wyższości zakonu nowego nad stary i ofiary Chrystusowej nad zakonne.

1Abowiem zakon mając cień przyszłych dóbr, nie sam obraz rzeczy, na każdy rok temiż samymi ofiarami, które ofiarują ustawicznie, nigdy nie może doskonałymi uczynić przystępujące: ( Albowiem zakon mając cień. Spójnik albo­wiem stwierdza i daje przyczynę, dlaczego zakon i ofiary zakonne nie mogły zgładzić grzechów, i poświęcać ludzi. Przyczyna ta, iż zakon był tylko cieniem dóbr przyszłych w nowym testamencie, to jest sprawiedliwości, łaski i zbawienia, które miał dać Chrystus; cień zaś nie jest samą rzeczą, ale tylko jej obrazem i figurą.— Tem iż samemi ofiarami. Ofiarami tegoż samego rodzaju. — Doskonałymi uczynić. Zupełnie usprawiedliwić, i od grze­chów oczyścić.)Czytaj dalej »List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.X)

List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.IX)

ROZDZIAŁ 9

O wyższości Kościoła Chrystusowego i ofiar nowego zakonu

1Miał ci i pierwszy usprawiedliwienia służby Bożej i świątnicę świecką. ( Pierwszy. Testament. — Usprawiedliwienia służby. Przepisy odnoszące się do czci Bożej, dane przez Mojżesza.— I świątnicę świecką. To jest, świątynię czyli przybytek doczesny i nietrwały, przeznaczony do składa­nia ofiar z bydląt.)Czytaj dalej »List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.IX)

List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.VIII)

ROZDZIAŁ 8

O dostojności kapłaństwa Chrystusowego , wyższości nowego zakonu, i t. d.

1A summa tego, co się mówi, takiego mamy nawyższego kapłana, który usiadł na prawicy stolice Wielmożności na niebiesiech, ( A summa tego co się mówi. To jest treść tego, com powiedział i mówię o wysokiej zacności kapłaństwa Chrystusowego, jest następująca. — Takiego mamy najwyższego kapłana. Tak wielkiej godności i znaczenia.
Na prawicy stolice wielmożności na, niebiesiech. Po prawicy tronu, majestatu Bożego w niebie.)Czytaj dalej »List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.VIII)