Przejdź do treści

Na Uroczystość Wielkiej Nocy – Rozważania

„Szukajcie Jezusa z Nazaret, który był ukrzy­żowany, zmartwychwstał, nie ma Go tu.”
(Św. Mat. roz. 13).

I. Trzeciego dnia po śmierci Jezusa nad ranem kiedy  przyszła godzina Jego zmartwych­wstania, dusza Jego opuściła otchłań i złączy­ła się z ciałem mocą swego Bóstwa- w tym złączeniu dała Mu życie nowe, chwalebne i udzieliła Mu przymiotów odpowiednich do stanu chwały.

Oddaj cześć Jezusowi, rozpoczynającemu nowe życie. Błogosław Go i wychwalaj za cudowną chwałę, którą obdarzył swoje święte człowie­czeństwo, a przez uczucie doskonałej miłości, podzielaj radość tego Boskiego Zbawcy, ciesząc się z Nim z tego nieskończonego wesela, jakie­go używać będzie w tym nowym życiu.

II. Jezus Chrystus po swoim Zmartwych­wstaniu, ukazał się najpierw swej Matce Prze­najświętszej, otoczony światłością i w stanie chwalebniejszym, niż kiedy się ukazał Aposto­łom w czasie przemienienia, na górze Tabor: przedstaw sobie jaką radość i pociechę uczuła ta Najświętsza Matka, widząc swego Boskiego Syna w chwale, jakie były wówczas rozmowy tej Matki z Synem swoim.

Rzuć się w duchu do Ich nóg i proś Naj­świętszą Matkę, aby ci wyjednała błogosła­wieństwo Syna swego i łaskę duchownego zmartwychwstania i niezwłocznie rozpocznij nowe życie.

III. Po Najświętszej Pannie Jezus najpierw oznajmił swe zmartwychwstanie świętym nie­wiastom, które przyszły bardzo rano odwiedzić Jego grób i przyniosły wonności, aby uczcić Ciało Jego; abyśmy się nauczyli z ich przykła­du, jak Boski Zbawiciel miłuje i obdarza ła­skami dusze, które z miłością dla Niego łączą gorliwość do poświęceń.

Jeżeli dotąd byłeś niedbały i opieszały w ćwi­czeniach pobożnych, trzeba, abyś w tym świę­tym dniu, otrzymując wraz z Jezusem nowe życie, uczynił nowe postanowienie spełniać z gor­liwością i pilnością wszystko, co się odnosi do chwały Bożej.

Zastosowanie praktyczne

1. W tym wielkim dniu wszystko powinno zmartwychwstać w tobie wraz z Jezusem: wierność , miłość, gorliwość.
2. Proś o łaskę do tego Jezusa Chrystusa, przez Jego chwalebne zmartwychwstanie.


Ks. Louis Abelly  – Nowy rok Jezusowy : rozmyślania o głównych prawdach zawartych w Ewangelii Świętej rozłożone na wszystkie dni roku według liturgii Kościoła. Warszawa. Synowie St. Niemiry, 1908r.

You agree to receive email communication from us by submitting this form and understand that your contact information will be stored with us.

Odpowiedz