Przejdź do treści

Rozmyślania o pokucie cz. 12 – O grzechach przeciw Duchowi Świętemu

O grzechach przeciw Duchowi Świętemu

WSTĘP.

  1.  Grzeszy przeciw Duchowi Świętemu, kto Ducha świętego zasmuca lub się Duchowi świętemu opiera.
  2.  Grzeszy przeciw Duchowi świętemu, kto Ducha świętego w sobie gasi przez grzech śmiertelny, szczególniej grzech cielesny.
  3. Grzeszy przeciw Duchowi świę­temu, kto jego łaskę znieważa.

Trzy te punkty będą przedmiotem dzisiejszego rozmyślania.

1 .

a. Grzechy przeciw Duchowi świętemu mamy w Piśmie świętem zaznaczone. I tak
ś. Paweł w liście do Efezów mówi, że do­puszczamy się grzechu przeciw Duchowi świę­temu, gdy go zasmucamy. Jak przyjaciel nasz smuci się, gdy o nim nie pamiętamy, nie po­zdrawiamy, przestrogi jego lekceważymy; tak i Duch święty smuci się gdy o czci mu na­leżnej zapominamy, gdy Go nie wzywamy, za łaski nie dziękujemy, próśb nie zasyłamy, na dawane nam natchnienia nie zważamy, słowem w nadziei miłosierdzia Bożego grzeszymy.

b. Przeciw Duchowi Św. grzeszymy, gdy się łasce jego opieramy, gdy jakiej prawdy wiary nie uznajemy, gdy głosu sumienia nie słuchamy, natchnień Bożych ku doskonałości nas wzywających nie przyjmujemy.

 

2 .

a. Grzechu przeciw Duchowi świętemu się dopuszcza, kto go w sobie gasi, ze siebie
usuwa, występkiem śmiertelnym, a zwłaszcza cielesnym. Najczystszą czystością jest Duch św,, więc w sercu brudnem przebywać nie może.

b. Grzechy nienawiści, zazdrości, nieprzyjaźni, również gaszą w nas i usuwają z nas Ducha Św. jako Ducha miłości.

c. Grzechy kłamstwa, obłudy, jako prze­ciwne duchowi prawdy i szczerości, usuwają z nas Ducha Św. W sercu zarażonem tymi grze­chami Duch święty mieszkać nie może.

3 .

a. Wielkim darem jest łaska, kto dar taki marnuje, nie ceni jak należy, znieważa, ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu popełnia.

b. tle razy na nieszczęście nasze, święto­kradztwa jakiego się dopuszczamy, tyle razy łaskę znieważamy i grzech przeciw Duchowi Św. popełniamy.

c. Tymi a tymi środkami, z hojności Bo­żej nam danymi, mieliśmy sobie łaskę Ducha świętego zaskarbić; my tymczasem niebaczni przez ich nadużycie obracamy na zniewagę Boga, na odrzucenie od Boga, na potępienie własne.

Nieszczęśliwi, gubimy się, zamiast i dru­gim ocalenie gotować.

 

Akt strzelisty.

Straszne są grzechy przeciw Duchowi świętemu, uchowaj mię Boże i nie dopuść,
abym się kiedy tych grzechów stał winnym.

Grzechy przeciwko Duchowi Św. – cz.I Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego

Grzechy przeciwko Duchowi Św. – cz.II. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej

Grzechy przeciwko Duchowi Św. – cz.III Odrzucać zbawienne natchnienia

Grzechy przeciwko Duchowi Św. – cz.IV Zaniedbywać pokutę aż do śmierci

Rozmyślania o pokucie – wszystkie części


Ks. Antoni Chmielowski – ROZMYŚLANIA O POKUCIE I JEJ WARUNKACH, Petersburg, 1908 r.

 

Odpowiedz