Przejdź do treści

O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA – Powinniśmy zaprzeć się siebie, a  Chrystusa w dźwiganiu krzyża  naśladować

Powinniśmy zaprzeć się siebie, a  Chrystusa w dźwiganiu krzyża  naśladować.

1. Chrystus. Synu, o ile potrafisz  wyjść sam z siebie, o tyle zdołasz przejść we mnie. Jak nie pożądać niczego z zewnątrz, sprawia pokój wewnętrzny, tak wewnętrznie zaprzeć się siebie, jedno­czy z Bogiem.
Chcę cię nauczyć doskonałego za­parcia siebie samego, i poddania się woli mojej bez sprzeciwiania się i bez narzekania.

Pójdź za mną (Mat. 9.9); Jam jest droga, i prawda, i żywot (Jan 12. 6). Bez drogi nie można postępować, bez prawdy nie  można żyć. — Jam jest droga, którą  iść powinieneś. — Jam jest prawda,  której wierzyć powinieneś. — Jam jest żywot, którego winieneś się spo­dziewać. Jam jest drogą, z której nie wolno zstępować, prawda nieomylna, żywot bez końca.

Jam jest droga najprostsza, pra­wda najwyższa, żywot prawdziwy, żywot błogosławiony, żywot niestwo­rzony.
Jeśli nie zboczysz z drogi mojej, poznasz prawdą, a prawda cię wy­swobodzi (Jan 8. 32), i dostąpisz żywota wie­cznego (I Tymot. 6. 12).

2. Jeśli chcesz wnijść do żywota,  chowaj przykazania (Mat. 19. 17).
Jeśli chcesz poznać prawdę, mnie uwierz.
Jeśli chcesz być doskonałym, sprze­daj co masz (Mat. 19. 21).
Jeśli chcesz być uczniem moim, za­przyj samego siebie (Łuk. 9. 23).
Jeśli chcesz posiąść życie szczęśli­we, wzgardź życiem teraźniejszem.
Jeśli chcesz być wywyższony w nie­bie, uniżaj się na ziemi.
Jeśli chcesz ze mną królować, dźwi­gaj też krzyż ze mną.
Albowiem sami tylko słudzy Krzy­ża znajdują drogę do szczęścia i praw­dziwej światłości.

3. Uczeń: Panie Jezu mój, ponieważ życie Twoje było ostre i od świa­ta wzgardzone, daj, abym Cię naśla­dował i znosił pogardę świata.
Bo nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad Pana swego (Mat. 10. 24).
Niechże więc sługa Twój ćwiczy się w życiu Twojem, bo w niem jest zba­wienie moje i prawdziwa świętość.
Cokolwiek poza niem czytam lub słyszę, ani mię pokrzepić, ani nasy­cić nie zdoła.

4. Chrystus: Synu, ponieważ to wszystko czytałeś i wiesz, błogosła­wiony będziesz, jeśli to uczynisz (Jan 13. 17) Kto ma przykazania moje, a chowa je, ten jest, który mię miłuje. I ja go będę miłował, i objawię mu siebie samego (Jan 14. 21). 1 dam mu siedzieć z sobą na stolicy mojej, w Królestwie Ojca  mojego (Objaw. 3.21).

5. Uczeń: Panie Jezu! jakoś rzekł i obiecał, niech się tak stanie; i niech na to zasłużę. Przyjąłem, tak jest, przyjąłem krzyż z Twej ręki; będę go dźwigał i dźwi­gał aż do śmierci, tak, jakeś go na mnie włożył.
Zaiste życie dobrego zakonnika jest krzyżem, a krzyżem wiodącym do raju.
Zacząłem, cofać się nie wolno, ani porzucić go się nie godzi.

6. Nuże bracia, idźmy naprzód ra­zem, Jezus będzie z nami.
Dla Jezusa wzięliśmy ten krzyż, dla Jezusa wytrwajmy w dźwiganiu krzyża.
Ten który jest wodzem i przewo­dnikiem naszym, będzie wspomożycie­lem naszym.
Oto przed nami Król nasz, który za nas walczyć będzie.
Idźmy mężnie za nim, niech się nikt nie trwoży, bądźmy gotowi mę­żnie umrzeć w boju (2 Mach. 7.2), a nie czyńmy tej zelżywości sławie naszej (Mach. 9. 10), albyśmy krzyża odstąpić mieli.


Tomasz a Kempis – O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA. KSIĄG CZTERY. Kraków 1922 r. Wydawnictwo Księży Jezuitów.

Odpowiedz