Przejdź do treści

O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA – Łaska Boża nie udziela się tym,  co w rzeczach ziemskich mają  upodobanie

Łaska Boża nie udziela się tym,  co w rzeczach ziemskich mają  upodobanie.

1. Chrystus: Synu, łaska moja jest drogocenną, a nie da się razem po­godzić z dobrami zewnętrznemi i ziemskiemi pociechami.
Odrzucić zatem musisz wszelkie zapory łaski, jeśli pragniesz, abym ją zlewał na ciebie.
Wybierz sobie ustronie, rad mie­szkaj sam ze sobą, nie szukaj nieuży­tecznej rozmowy z ludźmi, lecz raczej wznoś ku Bogu pobożną modlitwę, abyś zachował skruszone serce i czy­ste sumienie. Miej za nic świat cały, a przesta­wanie z Bogiem przenoś nad wszyst­kie zajęcia zewnętrzne.
Nie zdołasz bowiem obcować ze mną a równocześnie szukać rozryw­ki w rzeczach znikomych. Od znajomych i przyjaciół oddalić się trzeba, i zachować umysł wolny od wszelkiej doczesnej pociechy.
Święty Piotr Apostoł upomina, aby wierni Chrystusowi tak się za­chowywali na tym świecie, jako prze­chodnie i goście.

2. O! z jakąż ufnością umierać bę­dzie ten, którego żadna żądza nie przywiązuje do świata.
Lecz słaby umysł nie pojmuje jesz­cze, jak można mieć serce tak od­osobnione od wszystkiego; a czło­wiek zmysłowy nie zna wolności czło­wieka, oddanego wewnętrznemu ży­ciu.
A jednak, kto szczerze chce być duchownym, ten wyrzec się musi sto­sunków z obcymi zarówno, jak z blis­kimi, a nikogo nie wystrzegać się bardziej, jak siebie samego.
Jeśli samego siebie doskonale zwyciężysz, łatwiej wszystko inne sobie ujarzmisz. Siebie samego pokonać, znaczy to odnieść zupełne zwycięstwo.
Kto bowiem tak zawładnie nad so­bą, aby zmysłowość rozumowi, a ro­zum mnie był posłuszny we wszyst­kiem, ten naprawdę jest zwycięzcą siebie, i panem świata.

3. Jeśli do tego szczytu dojść pra­gniesz, trzeba ci zacząć mężnie: przy­łóż siekierą do korzenia (Mat. 3. 10), abyś wyr­wał i zniszczył skryte i nieumiarkowane przywiązanie do samego sie­bie i do wszelkiego, osobistego i zmy­słowego dobra.
Z tej wady, że człowiek żywi w so­bie zbyt wybujałą miłość własną, pły­nie niemal wszystko, co zwycięsko wykorzenić trzeba: jeśli się zaś to zło pokona i podbije, nastanie w duszy wielki pokój i nieustanna cisza.

Lecz ponieważ mało jest takich, którzy usiłują obumrzeć całkowicie samym sobie i wyzbyć się zupełnie siebie, dlatego zawsze pozostają skrę­powani w sobie i nie zdołają wznieść się w duchu ponad siebie.
Kto atoli swobodnie pragnie obco­wać ze mną, ten powinien umartwić wszystkie złe i nieposkromione uczu­cia i nie lgnąć pożądliwie do żadnego stworzenia uczuciem szczególniejszej miłości.


Tomasz a Kempis – O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA. KSIĄG CZTERY. Kraków 1922 r. Wydawnictwo Księży Jezuitów.

Odpowiedz