Przejdź do treści

O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA – O uciekaniu się do Boga w nie­bezpieczeństwach

O należytem zachowaniu się względem rzeczy zewnętrznych, i o uciekaniu się do Boga w nie­bezpieczeństwach.

1. Chrystus: Synu, ku temu usilnie zmierzać powinieneś, ażebyś w każdem miejscu i w każdej czynności i w każdem zajęciu zewnętrznem, był wewnętrznie wolnym i zachował panowanie nad sobą, ażeby wszyst­kie rzeczy były pod tobą, nie zaś ty pod niemi.

Ażebyś był panem i rządcą spraw swoich, nie zaś ich sługą lub najem­nikiem; abyś był raczej podobny do wyzwolonego i prawego Hebrejczyka, który dostąpił wolności i dziedzictwa synów Bożych. Ci bowiem wznoszą się ponad doczesność, a rozmyślają o wieczno­ści, ci przymrużają oczy na to, co przemija, a wytężają je ku niebu.
Nie dają się oni powodować rze­czom doczesnym, nie lgną do nich, lecz owszem sami kierują niemi i obra­cają je na swą korzyść: stosownie do tego, jak je postanowił i prze­znaczył Bóg, sprawca wszech rzeczy; który w dziele stworzenia swojego nie zostawił żadnego nieładu.

2. Jeśli zaś w żadnym wypadku nie poprzestajesz na zewnętrznych pozorach, ani też okiem cielesnem nie spoglądasz na to, coś widział lub słyszał, lecz w każdej sprawie na wzór Mesjasza, wnet wchodzisz do przybytku Pańskiego, abyś się Pana poradził; usłyszysz naówczas odpowiedź Bożą, i wrócisz nauczony o wielu rzeczach niniejszych i przy­szłych.

Zawsze bowiem Mojżesz uciekał się do arki Pańskiej dla rozwiązania zapytań i wątpliwości i uciekał się do modlitwy dla odwrócenia niebez­pieczeństw i nieprawości ludzkich. Tak i ty powinieneś wejść w naj­głębsze tajniki serca twego i usilniej błagać o pomoc Bożą.

Czytamy bowiem, iż Jozue i sy­nowie Izraela, dlatego przez Grabaonitów zostali zdradą oszukani, że się ust Pańskich pierwej nie radzili (Jozue 9. 14.) lecz zbyt łatwowierni słodkiemi słowy i udaną pobożnością uwieść się dali.


Tomasz a Kempis – O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA. KSIĄG CZTERY.Kraków 1922 r. Wydawnictwo Księży Jezuitów

Odpowiedz