Przejdź do treści

O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA – O zupełnym wyrzecze­niu się siebie dla osiągnięcia wolności serca

O szczerem a zupełnem wyrzecze­niu się samego siebie dla osiągnięcia wolności serca.

1. Chrystus: Synu, opuść siebie, a znajdziesz mię. Nie miej nic swego, ani nawet
woli swojej, a zawsze zysk mieć będziesz.
Bo wnet spłynie na ciebie obfita łaska, skoro tylko szczerze wyrzeczesz się sam siebie, a nie będziesz się cofał.

Uczeń: Panie, ileż razy i w jakich rzeczach mam siebie opuścić?

Chrystus: Zawsze i w każdej go­dzinie, tak w małych rzeczach, jak i w wielkich. Nie robię żadnego wyjątku, lecz chcę, abyś się ogołocił ze wszystkiego.
Jakżebyś inaczej mógł być moim, a ja twoim, jeślibyś się nie wyzuł zupełnie ze wszelkiej własnej woli wewnątrz i zewnątrz?
Im prędzej to uczynisz, tem lepiej ci będzie, a im szczerzej i zupeł­niej, tem więcej mi się przypodobasz, i tem więcej uzyskasz.

2. Niektórzy wyrzekają się siebie, lecz z pewnem zastrzeżeniem, a że niezupełnie nadzieję swoją w Bogu położyli, przeto frasują się o to, jak sobie zaradzić mają.
Niektórzy znowu zrazu wszystko mi oddają; lecz potem przynęceni i pchnięci pokusą, wracają do tego, co dali, i dlatego bynajmniej nie czynią postępu w cnocie.
Ani jedni, ani drudzy nie uzyskują prawdziwej wolności czystego serca i nie dostąpią słodkiej poufałości łaski mojej, chyba, że wpierw całko­wite uczynią wyrzeczenie się siebie samych i codzienną z siebie złożą ofiarę, bez której ani się ze mną zjednoczyć, ani tego słodkiego i zba­wiennego zjednoczenia zażywać niepodobna.

3. Mówiłem ci tylekroć i teraz znowu powtarzam: opuść samego siebie, oddaj mi się zupełnie, a wiel­kiego wewnętrznego pokoju używać będziesz.
Daj wszystko za wszystko; niczego nie szukaj, o nic się nie upominaj: trwaj we mnie szczerze i niewzrusze­nie, a posiądziesz mię.
Będziesz miał serce wolne, a ciem­ności nie ogarną cię.
O to usilnie się staraj, o to się módl i tego pragnij, abyś mógł się ogołocić ze wszystkiego, i tak obna­żony iść za obnażonym Jezusem: abyś mógł sobie umrzeć, a mnie żyć wiecznie.
Wtedy znikną wszystkie marne złudzenia, wszystkie przykre niepo­koje, i wszystkie zbyteczne zabiegi. Wtedy także ustąpi zbytnia bo jaźń, a nieporządna miłość obumrze.


Tomasz a Kempis – O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA. KSIĄG CZTERY.Kraków 1922 r. Wydawnictwo Księży Jezuitów

Odpowiedz