Przejdź do treści

O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA- W tym życiu nie można być wol­nym od pokus

W tem życiu nie można być wol­nym od pokus.

1. Chrystus: Synu, nigdy nie jesteś bezpieczny w tem życiu: lecz dopóki żyć będziesz, zawsze broń duchowna potrzebną ci będzie.

Przebywasz tu między nieprzyja­ciółmi, którzy i z prawej i z lewej strony nacierają na ciebie. Jeśli więc zewsząd tarczą cierpli­wości zastawiać się nie będziesz, nie­ długo uchronisz się rany.
Nadto jeśli stale we mnie nie ugruntujesz serca swego ze szczerą wolą znoszenia wszystkiego dla mnie, nie potrafisz wytrzymać natarczy­wych pokus i nie zdobędziesz palmy  błogosławionych.
Trzeba ci więc mężnie przejść przez to wszystko i mocną ręką ła­mać wszystkie przeszkody. Albowiem zwycięzcy dam mannę ( Objaw. 2. 17), a udziałem gnuśnego pozostanie wiel­ka nędza.

2. Jeśli szukasz spoczynku w tem życiu, jakże wieczny odpoczynek wy­służyć zdołasz?
Nie zabieraj się więc teraz do od­poczywania, lecz gotuj się na wielką cierpliwość.
Szukaj prawdziwego pokoju nie na ziemi, ale w niebie; nie w ludziach ani w innych stworzeniach, lecz w Bogu samym.

Dla miłości Boga winieneś wszyst­ko cierpliwie znosić, jako to: pracę i boleści, pokusy, prześladowania, tęsknotę, trwogi, niedostatek, choro­bę, krzywdy, obmowy, napomnienia, upokorzenia, zawstydzenie, karanie i wzgardę.
To wszystko wzmaga cnotę, do­świadcza nowego żołnierza Chrystu­sowego i splata niebieską koronę.
Za krótką pracę dam wieczną za­płatę, a za przemijające upokorzenie dam chwałę bez końca.

3. Czy ty myślisz, że zawsze po twej woli duchowe pociechy mieć bę­dziesz?
Święci moi nie zawsze je mieli, a mieli wielkie uciski, rozliczne poku­sy i wielkie oschłości w duszy. We wszystkiem zaś zachowali się cierpliwie i więcej zaufali Bogu ani­żeli sobie: wiedząc iż utrapienia tego czasu niniejszego nie są godne przy­szłej chwały, która się w nas objawi (Do Rzym. 8. 18).

Czy ty chcesz mieć natychmiast to, co wielu zdobywało ledwie po mno­gich łzach i pracach?
Oczekuj Pana, mężnie czyń, i niech się wzmocni serce twoje! (Psalm 26. 14) Nie trać ufności, nie ustawaj; lecz ciało i duszę twoją stale poświęcaj dla chwa­ły Bożej.
Ja ci sowicie wynagrodzę i będę z tobą w każdym ucisku (Psalm 90. 15.).


Tomasz a Kempis – O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA. KSIĄG CZTERY.Kraków 1922 r. Wydawnictwo Księży Jezuitów

Odpowiedz