Przejdź do treści

„Vademecum ekumeniczne” – Nowa instrukcja jak wysyłać wiernych do piekła

Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan wydała podręcznik zatytułowany: Biskup i jedność chrześcijan: Vademecum ekumeniczne.

Ta „instrukcja” skierowana do hierarchów kościelnych i kapłanów ma zapewnić  sprawne promowanie ekumenizmu. Zaangażowanie ekumeniczne z wyznaniami protestanckimi i prawosławnymi odtąd ma być „obowiązkiem” dla biskupów – ogłosiła Papieska Rada.

Kard. Koch 4 grudnia, na konferencji prezentującej publikację oznajmił; „Biskup nie może uważać promowania jedności chrześcijan po prostu za jedno z wielu zadań swojej posługi, obowiązku, który mógłby lub powinien być przedkładany nad inne, pozornie ważniejsze priorytety. Ekumeniczne zaangażowanie biskupa nie jest opcjonalnym wymiarem jego posługi, ale obowiązkiem i powinnością.

W dokumencie czytamy między innymi:

Katolicy nie tylko mogą, ale wręcz muszą, szukać okazji do modlitwy z innymi chrześcijanami. Pewne formy modlitwy są szczególnie odpowiednie (…) Starożytna chrześcijańska praktyka wspólnego odmawiania psalmów i kantyków biblijnych (Modlitwa Kościoła) jest tradycją, która jest nadal powszechna w wielu wspólnotach chrześcijańskich i dlatego nadaje się do odmawiania w sposób ekumeniczny. Promując wspólną modlitwę, katolicy powinni być wrażliwi na to, że niektóre wspólnoty chrześcijańskie nie praktykują wspólnej modlitwy z innymi chrześcijanami, jak to miało kiedyś miejsce w przypadku Kościoła katolickiego. (pkt 17)

O tym że nie na tym polega dążenie do jedności chrześcijan niewielu już pamięta, dlatego trzeba pokazywać że nie jest to nauka KK.  Kościół modernistyczny dąży do fałszywej jedności chrześcijan, a nie do powrotu heretyków do jedynego prawdziwego Kościoła Chrystusowego. Vademecum jasno pokazuje jak tą „jedność” widzi Watykan. Chce upewnianiać niekatolików w ich błędach, a co gorsza wprowadza kolejny raz w odstępstwo od jedynej prawdziwej wiary wszystkich, którzy w tym uczestniczą lub będą uczestniczyć.

Pius XI w encyklice z 1928 r. – Mortalium animos pisze:

W tych warunkach oczywiście ani Stolica Apostolska nie może uczestniczyć w ich zjazdach, ani też nie wolno wiernym zabierać głosu lub wspomagać podobne poczynania. Gdyby to uczynili, przywiązaliby wagę do fałszywej religii chrześcijańskiej, różniącej się całkowicie od jedynego Kościoła Chrystusowego. Czyż możemy pozwolić na to – a byłoby to rzeczą niesłuszną i niesprawiedliwą, – by prawda, a mianowicie prawda przez Boga objawiona, stała się przedmiotem układów?

O „układaniu się” była mowa sto lat temu. Teraz układy już weszły w życie. Wprost nakazuje się i doradza jak wprowadzać oddolnie fałszywy ekumenizm, jak pisze Pius XI zasadzajacy się „na błędnym zapatrywaniu, że wszystkie religie są mniej lub więcej dobre i chwalebne (…)” 

„Wyznawcy tej idei nie tylko są w błędzie i łudzą się, lecz odstępują również od prawdziwej wiary, wypaczając jej pojęcie i krok po kroku popadają w naturalizm i ateizm. Z tego jasno wynika, że od religii, przez Boga nam objawionej, odstępuje zupełnie ten, ktokolwiek podobne idee i usiłowania popiera.” ( Mortalium animos )

Dalej Vademecum stwierdza:

„Tam, gdzie jest to stosowne, kaznodzieje katoliccy i inni chrześcijanie mogą być zaproszeni do udziału w posłudze głoszenia w służbach innych niż eucharystyczne” (pkt 20)

Czyli np luteranie będą wkrótce katolików uczyć o Bogu. Zgodnie z duchem „braterstwa” to bardzo możliwe, skoro Franciszek stwierdził w styczniu tego roku przemawiając do luteran: „Razem idziecie – jak my wszyscy – w komunii wiary (…) Będąc członkami tego samego mistycznego ciała Chrystusa, chrześcijanie są ze sobą związani i muszą sobie wzajemnie dźwigać brzemiona.” Jest to oczywisty fałsz. Członkami mistycznego ciała Chrystusa mogą być wyłącznie ochrzczeni i wyznający prawdziwą wiarę. (Mystici Corporis– 1943r)

Skoro wg Watykanu wszyscy odstępcy od prawdziwej wiary są mistycznym ciałem Chrystusa to logiczne że i Sakrament Komunii Św. będzie się im należał :

„w drodze wyjątku i pod pewnymi warunkami, dostęp do tych sakramentów może być dozwolony lub nawet zalecany dla chrześcijan z innych Kościołów i Wspólnot kościelnych”

„Dyrektorium rozszerza drugą zasadę… Communicatio in sacris [Uczestnictwo w życiu sakramentalnym] jest zatem dozwolone w przypadku opieki nad duszami w pewnych okolicznościach, a kiedy tak jest, należy je uznać za pożądane i godne pochwały. (pkt 36)

Dokument wbrew nauce katolickiej stwierdza, że tylko wiara i „pewne okoliczności ” wystarczą  aby niekatolik otrzymał  Komunię Św. Natomiast Sobór Trydencki stwierdza jednoznacznie:

Jeśli ktoś mówi, że sama wiara jest wystarczającym przygotowaniem do przyjęcia Sakramentu Najświętszej Eucharystii; niech będzie wyklęty. (…) Ale jeśli ktoś ośmieli się nauczać, głosić lub uparcie twierdzić, lub nawet w publicznych sporach bronić czegoś przeciwnego, zostanie wtedy ekskomunikowany ”. (Sesja 30)

Jest to jawne i świadomie zerwanie z doktryną katolicką która od wieków jest  niezmienna:

  • Nikt nie może się modlić ani śpiewać psalmów z heretykami” – Sobór Kartaginy, 397 ( Vademecum to wyraźnie zaleca!)
  • Niech biskup, prezbiter lub diakon, który modlił się z heretykami, będzie ekskomunikowany” – kanony apostolskie, kan. 450
  • „Jeśli ktoś odmówi uniknięcia heretyków po wskazaniu ich przez Kościół, niech również zostanie ekskomunikowany” – Sobór Laterański IV, 1215
  • Heretycy i ci splamieni herezją… mają być całkowicie wykluczeni z grona wiernych Chrystusa” – Sobór Laterański V, 1512
  • „Przyłączanie się do kultu heretyków i schizmatyków jest powszechnie zabronione przez prawo naturalne i boskie, od którego nikt nie ma prawa zwolnić i którego nic nie usprawiedliwia ”. (Kong. Nauki Wiary, 1729)
  • „Niedozwolone jest zapraszanie heretyków do chóru podczas nabożeństw, śpiewanie z nimi na przemian, dawanie im pokoju, popiołów świętych, świec i błogosławionych palm i innych tego typu oznak zewnętrznego kultu” – Kong. Świętego Oficjum, 1859
  • „Nie wolno katolikom uczestniczyć lub aktywnie uczestniczyć w niekatolickich ceremoniach” – Prawo kanoniczne, 1917
  • Communicatio in sacris [Uczestnictwa w życiu sakramentalnym] całkowicie unikać ” – Kong. Świętego Oficjum, 1949

W 1949 r. Święta Kongregacja Świętego Oficjum wydała instrukcję „O ruchu ekumenicznym. Według niej katolikom wolno było prowadzić rozmowy z niekatolikami tylko na bardzo restrykcyjnych warunkach : Wierni jednak nie powinni uczestniczyć w tych spotkaniach, chyba że uzyskali specjalne pozwolenie od władz kościelnych, a będzie to dane tylko tym, o których wiadomo, że są dobrze pouczeni i silni w wierze”  Pod żadnym pozorem nie wolno było złagodzić faktu, że jedyna możliwa jedność to powrót protestantów do Kościoła katolickiego i Jego doktryny:

„Dlatego należy przedstawić i wyjaśnić w całości doktrynę katolicką: w żadnym wypadku nie wolno przemilczać ani zasłaniać w niejasnych terminach prawdy katolickiej (…) Nie należy jednak mówić o tym w taki sposób, aby wyobrażali sobie, że wracając do Kościoła wnoszą do niego coś konkretnego, czego mu dotychczas brakowało.”

Co mamy teraz? Przemilczanie różnic, a wręcz świadome kłamstwa, również wobec katolików, że protestant może wnieść „coś czego brakowało”. Przykładem choćby wszelkie ruchy pseudocharyzmatyczne przeniesione żywcem od zielonoświątkowców.

Vademecum, co nie jest zaskoczeniem, nie wspomina ważnej encykliki Mortalium animos (1928) papieża Piusa XI, z jednego prostego powodu- Jest jej zaprzeczeniemW zamian cytuje soborowe i posoborowe nauki: Dekret o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II ( Unitatis redintegratio ), encyklikę  Jana Pawła II o zaangażowaniu ekumenicznym ( Ut unum sint ), Dyrektorium w sprawie stosowania zasad i norm ekumenizmu  oraz Kodeks Prawa kanonicznego z 1983 r.

Tu warto dodać że Prawo Kanoniczne do roku 1983 stwierdzało:  „Ten, kto angażuje się w communicatio in sacris … jest podejrzany o herezję. „(Kan. 2316)

Wszystko wygląda tak: Nauki głoszone przez heretyków, Komunia Św. udzielana heretykom, oraz dążenie do utopijnej jedności religijnej ponad Chrystusem i nauką Kościoła Katolickiego. Pierwsi chrześcijanie wyrzekali by się tej kłamliwej, szatańskiej nauki, decydując na okrutną śmierć. Współcześni może wkrótce będą na nią skazywać.

Podoba Wam się ten „nowy wspaniały świat”? Więc ” witajcie w naszej loży„! Przecież nie chodzi tylko o „chrześcijan”, ale wszystko to prowadzi do jednej światowej religii, w której każdy wierzy jak chce i w co chce. W imię miłości i braterstwa oczywiście. Nie jesteś w Kościele Katolickim,  tylko w fałszywym kościele, w którym prawie wszystko jest sprzeczne z doktryną katolicką. Wystarczy uwierzyć tylko w jedną herezję aby być poza Kościołem. Jeśli nadal wspierasz modernistów, zdaj sobie sprawę z kim „przystajesz”.

“Kto modli się z heretykami, sam staje się heretykiem” – mówi św. Agaton. Taka modlitwa do której nakłania, a wręcz oficjalnie nakazuje kościół modernistyczny jest grzechem ciężkim!  Kto ma uszy niechaj słucha…


Agnieszka Szaroleta

Odpowiedz