Przejdź do treści

Bóg nienawidzi grzechu!

Anjołowi Efeskiego kościoła napisz:
To mówi, który trzyma siedm gwiazd w prawicy swej, który chodzi między siedmią lichtarzów złotych.
2Wiem sprawy twoje i pracą, i cierpliwość twoję a iż nie możesz cierpieć złych i doświadczałeś tych, którzy się mienią być Apostoły, a nie są, i nalazłeś je kłamcami. 
3I masz cierpliwość, i znaszałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. (Znosiłeś dla imienia mego. Prześladowania i troski dla mnie i dla Ewangelii. — A nie ustałeś. Pokonany pracą, lecz wszystko mężnie zniosłeś.)
4Ale mam przeciw tobie, żeś miłość twoję pierwszą opuścił. (Ześ miłość pierwszą twoję opuścił. Nie przez grzech śmiertelny, lecz że cokolwiek spuścił z owej pierwszej żarliwości w nawracaniu pogan i prowadzeniu cbrześcian do wyższej doskonałości.
5Pamiętajże tedy, skądeś wypadł i czyń pokutę a uczynki pierwsze czyń. A jeśli nie, przydę tobie a poruszę lichtarz twój z miejsca swego, jeśli nie będziesz pokuty czynił. (Z kądeś wypadł. Jak wiele zwolniłeś w żarliwości i jak do siebie samego stałeś się niepodobnym. Przyjdę tobie. Przyjdę dla ukarania ciebie — Poruszę lichtarz twój z miejsca swego. Odbiorę od ciebie ko­ściół, żebyś nie był jego głową i biskupem, i oddam go innemu. Kościoł, jak widzieliśmy wyżej, oznacza się przez lichtarz, Kościół zaś zrusza się z miejsca, to jest ze stanu swego, gdy od jednej głowy, to jest od bisku­pa przechodzi do innego i jemu się oddaje do rządzenia. Patrz Wujka.)
6Ale to masz, iż nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę.Ale to masz. Dobrego. — Nienawidzisz uczynków Nikolaitów . Którzy pochwalali wszeteczeństwo ze wszystkiemi bez różnicy kobietami, nie wyłączając zamęż­nych. Nazywali się Nikolaitami od założyciela swojego Mikołaja, którego niektórzy mają za jednego z siedmiu dyakanów ustanowionych przez apostołów. — Patrz wy­kład Dziej. Apost. 6, 5, Patrz Wujka.)
7Kto ma ucho, niech słucha, co Duch mówi kościołom. Zwyciężcy dam jeść z drzewa żywota, które jest w raju Boga mojego. (Kto ma ucho, niech słucha. Rozumie ucho du­chowne, gotowe zrozumieć i wykonać, jak czytamy u Mateusza 13, 19: Kto ma uszy ku słuchaniu nie­chaj słucha. – Co Duch mówi Kościołom. Duch Ś., który mówi przez proroków. — Zwycięzcy. Świata, cia­ła i czarta, jak zwyciężyli i zwyciężają męczennicy i inni święci. Albo zwyciężającemu opuszczenie się i ociężałość przez pokutę i przez stanowcze skierowanie umysłu do spraw pierwotnych i do dawniejszej żarliwo­ści płynącej z miłości ku Bogu i bliźniemu — Dam jeść z drzewa żywota. Tem drzewem żywota jest posiadanie Boga i szczęśliwość, i wynikająca ztąd nieśmiertelność.)
Apokalipsa Św. Jana, Rozdział 2.


BIBLIA ŁACIŃSKO -POLSKA CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO X. JAKÓBA WUJKA T. J. Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA T. J. Tom IV, Wilno. 1907r.