Przejdź do treści

Naśladowanie Maryi – O wielkości Matki Boskiej

O wielkości Matki Boskiej

Sługa. Jakiekolwiek mamy wyobrażenie o Tobie, Panno święta, nie wyrówna ona nigdy wielkości Twojej; ona będzie zawsze wyż­sza nad wszelkie wyobrażenia, jakie o niej mieć możemy.

Ażeby godnie o Tobie mówić, trzeba zrozumieć, co jest największego po Bogu, co jest najcudowniejszego w lasce, do­skonałości, potędze i chwale.

„Z Ciebie się narodził Jezus” Jeśli Ewangelia nauczajaca nas tej prawdy, nie rozszerza się nad Twojemi pochwałami, pochodzi to stąd, że to jedno słowo wystarczy na utrwalenie mocne wszystkich po­chwał, jakie tylko Tobie dać można.

Godność Twoja, jako Matki Bo­skiej, jest to pewien rodzaj pokre­wieństwa z najwyższą Istotą; sku­tek Macierzyństwa Boskiego jest największem się zbliżeniem do Bó­stwa.

Przez te godność weszłaś z Bo­giem w szczególniejsze przymierze, na mocy którego zostałaś córką Oj­ca, Matką Syna, oblubienicą Ducha świętego, tak cudownym sposobem, jaki tylko być może najwłaściwszy Tobie. Na zasadzie tego przymierza jesteś prawdziwie Królową świata,, Królową niebieską.

Wyznać, że Jezus narodził się z Maryi jest toż samo, co wyznać, iż Maryja nie ma wyższego nad So­bą prócz Boga.

O Panno i Matko! anioł prze­wyższający innych aniołów w ła­skach i doskonałości, ledwo może stać w szeregu sług Twoich — ta­ka jest różnica między nim i Tobą.

Oceniam wielkość Twoją z wiel­kości Syna Twojego która spływa istotnie na Ciebie; z dostojności Sy­na poznaje się Jego Matka.

Wyrozumiewam łatwo, że wy­sokość godność Matki Jezusowej jest źródłem łask, jakiemi się podobało Bogu Ciebie obdarzyć, jest zbiorem wszystkich przywilejów i godności, przez które On zamierzył Cię wy­wyższyć.

Ta godność nadaje Ci prawo do wszystkich skarbów łask, których Jezus jest Panem i moc zupełną wstawiania się za nami do Niego.

Pojmuję, że niektóre prawa po­wszechne ogłaszające karę za grzech pierworodny, nie mogły się tyczyć Matki Boga mojego, Matki najmilszej Matki najukochańszej i wyraźnie przeznaczonej przed wieki na Ma­tkę Boską.

Dawszy Bogu to życie, jakiem nas odkupił, jesteś godną zwać się pośredniczką zbawienia, bez żadnej ujmy godności jedynego i właści­wego pośrednika, która się tylko Synowi Twemu przynależy.

Jakże można ogarnąć wielkość Twej godności? Ach! wszystko jest tak wielkiem w Boskiej Matce, iż Jej się dziwią sami Serafinowie. Wszystko, co Bóg uczynił dla Cie­bie sama wypowiedziałaś w obe­cności krewnej Swej Elżbiety świę­tej temi słowami: „Uczynił mi wiel­kie rzeczy, który możny jest.“ (Mat. 1. 49.)

A Kościół święty, mimo tej mi­łości którą Ci okazuje i mimo tej gorliwości z którą się o cześć, iż Twoją stara „uważając, żeś nosiła w żywocie Swoim Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą, wyzna­wać musi że nie wie, jakich użyć wyrazów na ogłaszanie Twoich pochwał” (Ofliic. codz, do Najśw. M. P. Resp. I)

O cudowna Matko Boga mojego ! czuję się przejętym w Twej obe­cności aż do głębi duszy najwiekszem i najsłodszem podziwieniem. Na widok Twej wielkości i wynie­sienia, przenika mnie bojaźń świę­ta a cześć ku Tobie utrzymuje mnie upokorzonym u nóg Twoich.


O NAŚLADOWANIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. KSIĄG IV. Na wzór Naśladowania Jezusa Chrystusa. Ułożył ks Aleksander Doronville. Rzeszów, druk i nakład księgarni J. A. Pelara, 1868. Str. 398- 402.

Odpowiedz