Przejdź do treści

Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.20)

ROZDZIAŁ 20

O związaniu smoka, szczęściu błogosławionych, niedoli potępionych, i t.d.

 
1I widziałem anjoła zstępującego z nieba, mającego klucz Przepaści i łańcuch wielki w ręce swojej, (Widziałem anioła. Anioła dobrego, prze­łożonego nad piekłem, podług wykładu w roz. 9, w. i. —Przepaści. Piekła.)
2I uchwycił smoka, węża starego, który jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat, ( Związał go. Pomimo stawionego oporu, wtrącił go do piekła, ażeby nie przeszkadzał wybranym przyjmo­wać religii chrześciańskiej.—Na tysiąc lat. Tysiącem lat obejmuje się cały przeciąg czasu od śmierci Chrystusa aż do czasów Antychrysta, i kładnie się czas określony za nieokreślony. P. W.)
3i wrzucił go w przepaść, i zamknął, i zapieczętował nad nim, aby nie zwodził dalej narodów, ażby się wypełniły tysiąc lat: a potym ma być rozwiązan na mały czas. (Zamknął i zapieczętował nad nim. Zamknął prze­paść i drzwi zapieczętował, żeby żadnym sposobem nie mogły być otwarte, to jest najmocniej go skrępował, i wszelką sposobność do wyjścia odjął. — Ażby się wypeł­niły tysiąc lat. Nim przyjdzie Antychryst. — Na mały czas. Na trzy lata i pół,—tak długie będzie panowanie Antychrysta.)
4I widziałem stolice. I usiedli na nich, a dano im sąd. I dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla słowa Bożego, i którzy się nie kłaniali bestyjej ani obrazowi jej, i nie brali cechy jej na czoła abo na ręce swoje: i żyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat. (Widziałem stolice. Wspaniałe i świetne, jak przy­stoi na trony, na których przez tysiąc lat pokoju Ko­ścioła przebywają dusze pościnanych za Jezusa i którzy nie kłaniali się bestyi. Są one bowiem w niebie królmi i książętami, zasiadają razem z Bogiem i oglądają jego oblicze.—Dano im sąd. Bóg ich wyznaczył sędziami, ażeby w dzień sądu, razem z Chrystusem świat sądzili. —- I dusze pościnanych. Wszystkich widział świętych, lecz o tych wyłącznie wspomina, którzy za Chrystusa byli zamordowani, ażeby chrześcianom, a mianowicie tym, którzy w ostatnim czasie żyć będą, dodał odwagi do wal­czenia za chwałę Chrystusa. A zatem to wyrażenie dusze pościnanych tak potrzeba rozumieć, jak gdyby po­wiedział: A szczególnie dusze pościnanych, jak jest u Marka ś. w ostatnim rozdziale, wierszu 7: Powiedzcie  uczniom jego i Piotrowi, to jest, a zwłaszcza Piotrowi.Dla świadectwa Jezusowego. Którzy jawnie Jezusa wy­znawali.- I dla Słowa Bożego. I ponieważ Słowo Boże opowiadali, to jest Ewangelią. Albo myśl jest: dla Sło­wa wcielonego Chrystusa Pana.— Którzy się nie kłaniali bestyi. Antychrystowi. I nie brali cechy. Patrz roz. 13, w. 16.— Tysiąc lat. Aż do czasu Antychrysta i po­wszechnego umarłych zmartwychwstania. Czas określony za nieokreślony. P. W.)
5Inszy z umarłych nie żyli, aż się skończyły tysiąc lat. To jest zmartwychwstanie pierwsze. ( Inszy z umarłych. Odrzuceni, potępieni.— Nie żyli. Życiem błogosławionem, lecz poszli na śmierć pierwszą, to jest na potępienie duszy w piekle.—Aż się skończyły tysiąc lat. Nim się skończy tysiąc lat tego świata w tem życiu doczesnem, aby po końcu tego świata i po zmar­twychwstaniu umarłych, poszli na śmierć drugą. To jest zmartwychwstanie pierwsze. W którem, co do duszy bę­dą szczęśliwi.)
6Błogosławiony i święty, który ma część w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi wtóra śmierć mocy nie ma, ale będą kapłany Bożymi i Chrystusowymi i będą królować z nim tysiąc lat. ( Błogosławiony i święty. Już nie nadzieją, ale rze­czą samą. — Nad temi wtóra śmierć mocy niema. Drugą śmiercią jest potępienie na męki piekła. — Będą ka­płanami Boga i Chrystusa. Kapłanami nazywa przeno­śnie, ponieważ zawsze, bez końca będą ofiarowali Bogu siebie samych i składać mu będą ofiarę chwały,— Tysiąc lat. Jak wyłożyliśmy w wierszu 4.)
7A gdy się skończą tysiąc lat, będzie rozwiązan szatan z ciemnice swojej i wynidzie, i będzie zwodził narody, które są na czterech węgłach ziemie, Goga i Magoga, i zbierze je na walkę, których liczba jest jako piasek morski. ( Węgłach. Stronach, częściach. — Goga i Magoga. Jak gdyby powiedział: Owszem, Goga i Magoga; nie Gog i Magog rozproszeni są po czterech węgłach ziemi,  lecz są pewne narody, mające króla lub władzcę, którego Ezechiel 38, 2, i tu ś. Jan nazywa Gog. — Magog. Jest to wojsko antychrysta i narody w skład jego wchodzące, Scytowie, Turcy, Tatarzy; albowiem, że przez Magog ro­zumieć potrzeba Scytów, widzimy z Księgi Rodzajów, rozdziału 10, gdzie syn Jafeta nazywa się Magog, który zamieszkał Scytią i tak ją nazwał, (Jak opisuje Józef w Ks. 1. Starożytności, roz. 11). P. W.)
8I wstąpili na szerokość ziemie i obtoczyli obóz Świętych i miasto umiłowane. (I wstąpili na szerokość ziemi. Obszerne kraje wojskiem swojem zapełnią. — Obóz świętych. Kryjówki, w których chronić się będą wierni przez bojaźń prze­śladowania ze strony antychrysta. — Miasto umiłowane. Jerozolimę.)
9I zstąpił ogień od Boga z nieba i pożarł je. A diabeł, który je zwodził, wrzucon jest w jezioro ognia i siarki, gdzie i bestyja, (W jezioro ognia i siarki. Patrz poprzedzający rozdział, wiersz 20.—Bestya. Antychryst.)
10i fałszywy Prorok będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków.
11I widziałem stolicę wielką, białą, i Siedzącego na niej, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo, a miejsce im nie jest znalezione. ( Widziałem stolicę wielką, białą. Białą powiada, jakby pełną światłości; co znaczy, iż Chrystus z wiel­ką jasnością i majestatem wielkim przyjdzie na sąd. Przed którego obliczem ucichła ziemia i niebo. Pierwotny kształt, postać i stan ziemi i nieba znikną,  po­nieważ w inne, piękniejsze przemienione będą .— Miejsce im nie jest znalezione. Nie znaleziono już nieba i zie­mi, bo według pierwotnego swojego kształtu i własności już zaginęły.)
12I widziałem umarłe wielkie i małe stojące przed oblicznością stolice, a księgi są otworzone. I drugą księgę otworzono, która jest żywota, i osądzono umarłe z tego, co napisano było w onych księgach wedle uczynków ich. (I widziałem umarłe. Którzy przedtem byli umarli, już zmartwychwstali i czekali wyroku Chrystu­sa. — Małe i wielkie. Wszystkich jakiegokolwiek bądź wieku i stanu. — Księgi są otworzone. Temi księgami jest sumienie i pamięć każdego, w których jakby w księgach zapisane są każdego postępki, tak dobre jak złe. — Księgą żywota. Księga przeznaczenia do nieba, w której ci tylko są zapisani, których Bóg przeznaczył i wybrał do żywota wiecznego.)
13I dało morze umarłe, którzy w nim byli; i śmierć, i piekło dali umarłe swe, którzy w nich byli, i sądzono każdego wedle uczynków jego. ( Dało , morze umarłe. Którzy w wodzie śmierć znaleźli: — Śmierć i piekło. I śmierć, która zdaje się mieć swoję stolicę i panowanie w grobach, odda swoich umarłych; jak gdyby rzekł jednem słowem:  Jak umarli, którzy są w morzu, tak ci, którzy są w ziemi pogrze­bani, zmartwychwstaną. Mówi o śmierci i mogiłach pod imieniem piekła jako o dwóch okrutnych uosobionych tyranach. )
14A śmierć i piekło wrzucono w jezioro ogniste. Ta jest śmierć wtóra.  ( A śmierć i piekło wrzucono w jezioro ogniste, łych dwóch tyranów wrzucono do piekła, aby tam pastwili się nad bezbożnymi i w okropnym owym grobie i mąk pełnym, nękali potępionych wiecznemi ciemnościami.
15I który się nie nalazł napisany w księgach żywota, wrzucon jest w jezioro ogniste. (I który się nie nalazł napisany. Święci i wybra­ni, którzy są zapisani w księdze żywota, pójdą do wie­cznej chwały w niebie; występni zaś, którzy me są zapi­sani w księdze Boga i żywota, lecz djabła i śmierci, pójdą do piekła na ogień wieczny.)
 
 

Wykład X. J. Wujka

2. I związał go na tysiąc lat. Pan Chrystus przez zasługę męki swej odjął moc szatanowi na tysiąc lat: to iest przez wszystek czas nowego testamentu, aż do przyjścia antychrystowego: kiedy zasię szatan będzie rozwiązany, aby ludzie zwodził: ale na czas krótki, to jest na półczwarta lata, przez które będzie antychryst panował.
4. I dusze pościnanych. To jest dusze świętych męczenników Pana Chrystusowych, którzy przez te tysiąc lat, to jest, przez wszystek czas zakonu Ewangelickiego królują w niebie z Chrystusem, przed powszechnem ciał zmartwychwstaniem. A inszy którzy nie są z liczby wybranych, nie żyją z Panem Chrystusem pod tym cza­sem nowego testamentu, ale umarli są tak na duszy, jako i na ciele, aż do dnia sądnego. (August, lib. 20, de civit. Dei. cap. 9).
7. Goga i Magoga. Przez Goga rozumiej Antychrysta, a przez Magoga wojska jego z najsroższych ludzi i narodów, jako z Turków i Tatarów zebrane. Bo Magog naród Tatarski w piśmie świętem znaczy.
 


BIBLIA ŁACIŃSKO -POLSKA CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO X. JAKÓBA WUJKA T. J. Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA T. J. Tom IV, Wilno. 1907r.

Odpowiedz