Przejdź do treści

Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.5)

ROZDZIAŁ 5

O Baranku otwarzającym księgę siedmiu pieczęciami zamienioną., i t, d.

 
1I widziałem w prawej ręce siedzącego na stolicy księgi napisane wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowane siedmią pieczęci. ( Księgi napisane wewnątrz i zewnątrz. O napisaniu wewnątrz i zewnątrz, nie teraz, lecz potem dowiedział się, gdy księga została rozwiniętą. Starożytni pisali na pergaminie, najczęściej z jednej tylko strony, która była czyściejszą i gładszą, niekiedy jednak z obudwóch, a pergamin zwijał się na wałek, ztąd księgi na­zywały się Volumina (zwitki). Taką była księga, którą widział ś. Jan. Co to była za księga, różni różnie tłumaczą. Ja podzielam zdanie tych, którzy powiadają, że tą książką była Apokalipsa albo tajemnice Apokalipsy i wyroki w przewidzeniu, opatrzności i przeznaczeniu Pana Boga jakby w księdze zawarte.— Zapieczętowane siedmią pieczęci. Siedm pieczęci jest to siedm następują­cych widzeń, w których, za otwarciem każdej pieczęci, nowa przedstawia się rzecz i klęska mająca dotknąć świat przed przyjściem Antychrysta i końcem świata, co jest przedmiotem i treścią tej księgi. Ztąd księgi nie można było czytać i rozumieć, dopóki nie były otwarte pieczęcie, to jest dopóki nie były widziane te klęski, które mają poprzedzić ostatnie czasy Antychrysta i sądu.)
2I widziałem anjoła mocnego, głosem wielkim obwoływającego: Kto jest godzien otworzyć księgi i rozwięzać pieczęci ich? ( Anioła mocnego. Wielkiej mocy.— Kto jest godzien otworzyć tę księgę? Kto może, kto ma władzę otworzyć księgę? Bóg jej udziela tylko temu, który jest godzien. — Otworzyć księgę i rozwiązać pieczęci jej. Otworzyć księgę, łamiąc jej pieczęci.)
3A żaden nie mógł ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć ksiąg, ani na nie patrzyć. (A żaden nie mógł. Ponieważ żadnemu stworzeniu Ojciec w całości nie objawił, co w ostatnich czasach miało nastąpić. — Ani na nie parzyć. Spojrzeć, rozwi­nąć, przeczytać, poznać co się w niej zawierało.)
4A jam wielce płakał, iż żaden nie był nalezion godny otworzyć księgi ani na nie patrzyć. ( A jam wielce płakał. Ponieważ sądziłem, że się w tej księdze zawierają rzeczy najgodniejsze poznania, a nikogo nie było, coby ją mógł otworzyć i przeczytać.)
5A jeden z starszych rzekł mi: Nie płacz! Oto zwyciężył lew z pokolenia Judowego, korzeń Dawidów, aby otworzył księgi i rozwiązał siedm ich pieczęci. ( Jeden ze starszych. Kto był ten święty, niewiado­mo.— Oto zwyciężył. Przemógł, zdołał otworzyć księgę tak zapieczętowaną.—Lew z pokolenia Judowego. Chry­stus Pan, który był z pokolenia Judy, któremu błogo­sławiąc Jakób rzekł: Szczenię lwie Juda ; odpoczywając ległeś jako lew i jako lwica, któż go wzbudzi? Gen. 49,9. Chrystus zowie się lwem przenośnie: albowiem gdzie­ indziej ukazał się ś. Janow i w postaci Baranka zabite­go, jak się pokazuje z wiersza następnego.— Korzeń Dawidów. Potomek Dawida, z rodu Dawidowego.)
6I widziałem: a oto w pośrzód stolice i czworga źwierząt i w pośrzodku starszych, baranek stojący jako zabity, mając siedm rogów i oczy siedm, które są siedm duchów Bożych posłanych na wszytkę ziemię. ( W pośród stolicy i czworga zwierząt. Między tronem i czterma zwierzętami. — Baranek stojący jako zabity. Chrystus, który dla mocy niedawno przedtem był nazwany Lwem, tu z powodu zabicia w ofierze, dla łagodności i niewinności swojej zowie się Barankiem . – Jako zabity. Nie żeby wówczas jeszcze był zabity i nie­żywy, lecz że przez trzy dni był zabity i umarły. Mówi się jak o zabity, ponieważ Chrystus po zmartwychwsta­niu zachował blizny pięciu ran. — Mając siedm rogów. Alkasar temi siedmiu rogami wieńczy wierzchołek gło­wy Baranka i pod każdym rogiem jedno oko umieszcza. Co te symboliczne rogi i oczy oznaczają, zaraz się do­daje.—Które są siedm Duchów. Siedmiu Aniołów, któ­rym powierzone zostało staranie o wszystkich ludziach, i którzy dla tego zowią się posłanymi na całą ziemię, stanowią siedm rogów Baranka, ponieważ przez nich (aniołów) jak rogami rzuca w powietrze i zwycięża nie­przyjaciół ludzi, djabłów, i walczy z nimi, i rodzaj ludz­ki broni od krzywdy wrogów. Ci Aniołowie są także oczami Chrystusa ponieważ przez nich Chrystus upa­truje potrzeby ludzi i im zaradza.)
7I przyszedł, i wziął księgi z prawice siedzącego na stolicy.
8A gdy otworzył księgi, czworo źwierząt i czterzej a dwadzieścia starszy upadli przed Barankiem, mający każdy cytry i czasze złote pełne wonności, które są modlitwy świętych, ( Gdy otworzył. Gdy zaczął otwierać; albowiem po­woli i z kolei każdą pieczęć księgi otworzył, jak się po­kazuje z roz. 6, 1.— Upadli przed Barankiem. Uznając jego moc i cześć mu oddając. — Mający  każdy cytry. Przez cytry rozumiej wszelką melodyą i śpiew, któremi z najwyższą harmonią i zgodą chwalą Pana Boga. Każdy. Z dwudziestu czterech starców. Chociaż jest rzeczą wszystkich świętych opiewać chwałę Bożą, najwłaściwiej to jednak przystoi starszym , którzy większe od Boga odebrali dobrodziejstwa, i większe mają nad innych za­sługi i chwałę.— Czasze. Stosuje do zwyczaju w starym zakonie, w którym przed ołtarzem stawiano czasze peł­ne wonności.— Pełne wonności. Co znaczą te wonności, objaśnia w net dodając, Które są modlitwy świętych. Tak też czytamy w Psalmie 140, 2: Niech idzie modlitwa moja, jako kadzenie przed obliczność twoję. Z tego miej­sca przekonywamy się, że święci modlą się za nami i modlitwy nasze Bogu ofiarują. Patrz W. )
9i śpiewali nową pieśń, mówiąc: Godzieneś jest, Panie, wziąć księgi, i otworzyć pieczęci ich, iżeś jest zabit i odkupiłeś nas Bogu przez krew twoję ze wszelakiego pokolenia i języka, i ludu, i narodu, ( I śpiewali nową pieśń. Nie taką, jakie są w Piśmie ś. Nową dla śmiertelnych, którzy nic podobnego nie słyszeli, albo, jak gdyby rzekł: Niezwyczajną i dzi­wną. Jaka zaś to pieśń, zaraz dodaje. — Iżeś jest zabit. Oznacza przyczynę zasługi. Chrystus bowiem przez za­sługę męki i śmierci swojej otrzymał od Boga moc ob­jawić komu chce przyszłość względem zarządu i rozsze­rzenia Kościoła swojego.— I odkupiłeś nas Bogu. Aże­byśmy byli posiadłością Boga.— Ze wszelakiego pokolenia. Wybranych.)
10i uczyniłeś nas Bogu naszemu królestwem i kapłanmi, i będziemy królować na ziemi! (I uczyniłeś nas Bogu naszemu królestwem. Patrz Objawienie w roz. 1, w. 6. — I będziemy królować na ziemi. W tej ziemi żyjących, do której jesteśmy przeniesieni, a nawet i na ziemi, na której śmiertelni żyją; gdyż święci nie tylko są królami z Chrystusem w niebie, lecz też mają władzę nad krajami na ziemi.)
11I widziałem, i słyszałem głos wielu anjołów około stolice, i źwierząt, i starszych, a była liczba ich tysiące tysięców, (I widziałem i słyszałem. Widziałem niepoliczoną liczbę aniołów i słyszałem głosy ich; jednym bowiem zgodnym głosem wołali: Godzien jest Baranek i t. d. — Tysiące tysięcy. Nie dająca się przeliczyć ilość.)
12mówiących głosem wielkim: Godzien jest Baranek, który jest zabity, wziąć moc i bóstwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. ( Wziąć moc. Od wysławiających, to jest godzien, aby przez nich sławioną była moc Baranka, jego bóstwo, mądrość i potęga.)
13A wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi, i pod ziemią, i co w morzu jest, i co w nim, wszytkie słyszałem mówiące: Siedzącemu na stolicy i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków! ( A wszelkie stworzenie. Słyszałem też jak wszyst­kie stworzenia, nie tylko te, które są w niebie, lecz i te, które są na ziemi, pod ziemią i w morzu, wszystkie, za otwarciem księgi, dawały chwałę siedzącemu na tronie i Barankowi.— Błogosławieństwo. Niech będzie. Moc. Niech będzie wysławianą.)
14A czworo źwierząt mówiło: Amen! A dwadzieścia i czterzej starszy upadli na oblicze swoje i kłaniali się żywiącemu na wieki wieków. ( Amen. Zaiste tak jest, albo godną jest rzeczą. — Upadli na oblicze swoje. Uznając i z pokorą wielbiąc majestat Boga. — Żyjącem u na wieki wieków. Bogu wie­cznemu.)
 

Wykład X . J. Wujka

3. Ani pod ziemią. Przez te co w niebie, rozumieją się Aniołowie i święci: przez te co na ziemi, ludzie sprawiedliwi: przez te co pod ziemią nie mogą się rozumieć jedno ci co w czyscu. Bo potępionym tych ksiąg otwarzać nie przystało. A ojcowie święci, którzy w Limbusie byli, już z onego miejsca byli wybawieni. .
8. Które są modlitwy świętych. Ztąd jaśnie widzimy, iż święci w niebie ofiarują Panu Chrystusowi modlitwy ludzi wiernych mieszkających na ziemi, (które i tu i gdzie indziej pismo świętymi zowie, iż krwią Pana Chrystuso­wą są poświęceni). Zaczem pewnie idzie, iż święci w niebie wiedzą sprawy, potrzeby i modlitwy nasze, i modlą się za nami. (Objaw. 8, 3 i 4).
 


BIBLIA ŁACIŃSKO -POLSKA CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO X. JAKÓBA WUJKA T. J. Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA T. J. Tom IV, Wilno. 1907r.

Odpowiedz