Przejdź do treści

III List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami

O radości pasterzy z postępu duchownego ich owiec.

1Starszy, Gajowi namilszemu, którego ja miłuję w prawdzie. ( Starszy. Patrz, co się rzekło w liście po­przedź., w. 1.— Gajowi. Autorowie pospolicie rozumieją, iż ten Gajus był owym Koryntczykiem, o którym czyni wzmiankę Ś. Paweł do Rzym. 16. 23, gdy mówi: Po­zdrawia was Gajus gospodarz moj i do Kor. list 1, r. 1, w. 14: Żadnegom z was nie chrzcił, jedno Kryspa i Gajusa.— W prawdzie. Z duszy, szczerze.)
2Namilszy, modlę się, abyć się na wszytkim dobrze powodziło i abyś zdrów był, jako się dobrze powodzi duszy twojej. ( Na wszystkiem. We wszystkiem. — Jako się dotrze powodzi duszy twojej. Jako zdrów jesteś na duszy.)
3Wielcem się uradował, gdy przyszli bracia i dali świadectwo prawdzie twojej, jako ty w prawdzie chodzisz. (Prawdzie twojej. Prawdzie wiary, miłości, do­broczynności i cnotliwych obyczajów twoich. — Jako ty w prawdzie chodzisz. Dowiedziałem się od braci, iż ty w prawdzie wiary chodzisz, masz prawdziwą mi­łość i t. d.)
4Więtszej nad tę pociechy nie mam, jedno abych słyszał, że dziatki moje chodzą w prawdzie. 
5Namilszy, wiernie czynisz, cokolwiek działasz dla braciej, a to dla gości, (Wiernie czynisz. Jak przystoi na wiernego, to jest chrześcianina. Watablus, czynisz rzecz godną wia­ry twojej. Albo sens jest: jesteś wiernym Chrystuso­wi; albowiem wierność, którą przyrzekłeś Chrystusowi na chrzcie ś., w rzeczy samej zachowujesz. Przyrzekłeś zaś, że będziesz prowadził życie wedle przykazań Chry­stusowych.)
6którzy świadectwo dali o miłości twej w oczach kościoła: które dobrze czyniąc, odprowadzisz godnie Bogu. ( Którzy świadectwo dali. Którzy pielgrzymi, wróciwszy do swoich kościołów, wychwalali przed wszystkimi twoję miłość. — Które dotrze czyniąc, od­prowadzisz. Których jeśli nie przestaniesz zaopatry­wać w rzeczy niezbędne do drogi, dobrze zrobisz, na przykład, przydając towarzyszów podróży przeciwko rozbójnikom, dając listy zalecające, zaopatrując w ży­wność, i t. d. — Godnie Bogu. Hojnie, jak przystoi czynić temu, który z miłości Bożej te rzeczy wykony­wa i wie, iż cokolwiek się wyświadcza ubogim bli­źnim, Bogu się wyświadcza. Pókiście uczynili jedne­mu z tych braciej mojej mniejszych, mnieście uczynili. Mat. 25, 40.)
7Abowiem dla imienia jego wyszli, nic nie biorąc od poganów. (Albowiem dla imienia jego. Aby opowiadać Ewan­gelią; albo, gdyż dla imienia jego skazani zostali na wygnanie, albo z jakiejbądź innej przyczyny pobożnej przedsięwzięli tę podróż. — Nic nie biorąc od poganów. Gdyż darmo opowiadają Ewangelią poganom, żeby się nie zdało, iż szukają z niej zysku. Albo, gdyż będąc chrześcianami, nie chcieli mieć żadnego stosunku z poganami, ani się ich kosztem utrzymywać.)
8My tedy takowe powinniśmy przyjmować, abyśmy byli pomocnikami prawdy.  (Abyśmy byli pomocnikami prawdy. Dostarczają, po­rzeb tym, którzy opowiadają prawdę.)
9Pisałbym był snadź kościołowi, ale ten, który miłuje przodkowanie między nami, Diotrepes, nie przyjmuje nas. (Ale ten który miłuje przodkowanie między nimi. To jest, między wiernymi. Widać, iż Diotrefes był mę­żem możnym, zuchwałym i pysznym, który się sta­rał panować w Kościele, rozkazywać wiernym, i przy­właszczyć sobie prawa biskupie. Niektórzy sądzą, iż był biskupem niechcącym uznać władzy apostolskiej Ś.Jana, i jej być podległym.)
10Przeto jeśli przydę, przypomnię uczynki jego, który czyni słowy złościwemi, szczebiocąc na nas, a jakoby na tym dosyć nie miał, ani sam przyjmuje braciej, i tym, co przyjmują, zabrania i z kościoła wyrzuca. (Przypomnę uczynki jego. Watablus i Pagninus przekładają wskażę; Budeusz zaś w komentarzach języ­ka greckiego, osądzę. — Słowy złośliwemi szczebiecąc na nas. Potwarzając mnie. — Braci. Chrześcian. — Z kościoła wyrzuca. Bądź z miejsca i zgromadzenia kościel­nego, zwłaszcza podczas agap i uczt, które się odprawują po przyjęciu Eucharystyi: bądź ze społeczeństwa wiernych, przez exkommunikę.)
11Namilszy, nie naszladuj złego, ale co jest dobrego. Ktoć dobrze czyni, z Boga jest, kto źle czyni, nie widział Boga. (Nie naśladuj złego. Przykładu Diotrefa, albo kogo innego źle postępującego. — Kto źle czyni. . . Nie zna praktycznie Boga, ani wie, jak się ma sprawować prawdziwy czciciel Boży. Stosuje mowę do owych słów pierwszego listu, r. 3, w. 6: Wszelki który grzeszy, nie widział Boga.)
12Demetriuszowi świadectwo dają wszyscy i też sama prawda, lecz i my świadectwo dawamy: a wiesz, iż świadectwo nasze prawdziwe jest. (Demetryuszowi świadectwo dają wszyscy. O go­ścinności, zacności i innych cnotach chrześciańskich.— Też sama prawda. Albowiem jego postępki prawdziwie odpowiadają sławie.)
13Miałem ci wiele pisać, alem ci nie chciał pisać inkaustem i piórem. Lecz się nadziewam rychło cię ujźrzeć, a ustnie mówić będziemy. Pokój tobie. Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów mianowicie przyjacioły. (Nie chciał pisać inkaustem i piórem. Nie chcia­łem tych rzeczy powierzyć papierowi, gdyż wkrótce bę­dziemy z sobą rozmawiali.)
14Lecz się nadziewam rychło cię ujźrzeć, a ustnie mówić będziemy. Pokój tobie. Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów mianowicie przyjacioły. ( Pokój tobie. Zwyczajne pozdrowienie u żydów, przez które się wyraża życzenie wszelkiego dobra.)
 

Koniec listu trzeciego Ś. Jana Apostoła.


BIBLIA ŁACIŃSKO -POLSKA CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO X. JAKÓBA WUJKA T. J. Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA T. J. Tom IV, Wilno. 1907r.

Odpowiedz