Przejdź do treści

II List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami

O statecznem trwaniu w prawdzie i nauce Jezusa Chrystusa.

1Starszy, wybranej paniej i dziatkom jej, które ja miłuję w prawdzie, a nie ja sam, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę: (Starszy. W greckim kapłan i starzec. Albowiem Jan S. który przeżył wszystkich apostołów, przewyższał wszystkich biskupów, i godnością, i wiekiem. — Wybranej paniej. Electa(wybrana), zdaje się, iż było to imię pewnej zacnej niewiasty. Serarius jednak i inni prawdopodobnie są­dzą. iż pod imieniem Elekty rozumie się jeden z ko­ściołów. — Które ja miłuję w prawdzie. To jest religii chrześciańskiej.)
2dla prawdy, która trwa w nas i z nami będzie na wieki. (Dla prawdy która trwa w nas. Miłuję je wpraw­dzie,  gdyż się statecznie trzymają prawdy i miłości chrześciańskiej, które z nami trwają w tem życiu, i da­lej trwać będą w chwale niebieskiej.)
3Niech będzie z wami łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Syna Ojcowego, w prawdzie i miłości. ( Pokój. Pod imieniem pokoju żydzi zwykli oznaczać wszelkiego rodzaju pomyślność i szczęście, jak się to nieraz rzekło. — W prawdzie i miłości. Abyście wy­trwali i rośli w prawdzie i miłości.)

4Uweseliłem się barzo, iżem nalazł z synów twych chodzące w prawdzie, jakośmy rozkazanie wzięli od Ojca. (Iżem nalazł z synów twych. Synów twych. — Cho­dzące w prawdzie. Prowadzących życie wedle prawideł Ewangelii. — Od Ojca. Od Boga Ojca, który przez Chrystusa Syna dał przykazania, jak żyć potrzeba, i na­leżycie rozumieć.)
5A teraz proszę cię, Pani, nie jako przykazanie nowe pisząc ci, ale któreśmy mieli od początku, abyśmy jeden drugiego miłowali. (Nie jako przykazanie nowe. Przykazanie bowiem miłości, o którem tu mówi apostoł, jest przykazaniem starem, gdyż należy do prawa natury, i dane było ży­dom w starem prawie. Lewit. 19. 18. — Ale któreśmy mieli od początku. Jakośmy byli nauczeni od początku Chrystyanizmu.
6A ta jest miłość, abyśmy chodzili według przykazań jego. Abowiem to jest przykazanie, aby jakoście słyszeli od początku, w nim chodzili. ( A ta jest miłość. W tem się widzi, na tem się za­sadza miłość. — Albowiem to jest przykazanie. Mi­łości.— Aby jakoście słyszeli od początku, w nim cho­dzili. Jakoście zostali nauczeni od początku Chrystya­nizmu.— W nim chodzili. Postępując w prawdzie i mi­łości chrześciańskiej. Patrz Wujka.)
7Gdyż wiele zwodzicielów wyszło na świat, którzy nie wyznawają, iż Jezus Chrystus przyszedł w ciało: ten jest zwodzicielem i Antychrystem. (Gdyż wiele zwodzicielów. Jakby rzekł: Upomi­nam, abyście wytrwali w przykazaniu prawdy i miłości, gdyż wiele zwodzicielów wyszło na świat, którzy usiłują obalić tę prawdę i miłość Chrystusową.—Którzy niewyznawają. Którzy zaprzeczają przyjścia i wcielenia Chrystusa.— Ten jest zwodzicielem i antychrystem. Kto tak rozumie i naucza, jest oszustem i antychrystem, przeciwnym Chrystusowi, i przesłańcem antychrysta, któ­ry ma przyjść na końcu świata.)
8Patrzcie samych siebie, żebyście nie stracili, coście urobili, ale żebyście zupełną odpłatę wzięli.  Patrzcie samych siebie. Strzeżcie się. — Żebyście nie stracili, coście urobili. Żebyście nie stracili zasług z dobrych uczynków, któreście dotychczas pełnili. — Zupełną. Obfitą.)
9Wszelki, który odstępuje, a nie trwa w nauce Chrystusowej, Boga nie ma. Kto trwa w nauce, ten i Ojca, i Syna ma. (Boga nie ma. Za przyjaciela lub ojca.— Ten i Ojca, i Syna ma. A co zatem idzie, i Ducha S., który jest miłością i związką Ojca i Syna.)
10Jeśli kto przychodzi do was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu ani mu daj zdrów mówcie. ( Tej nauki nie przynosi. Ale naucza rzeczy prze­ciwnych tej nauce. — Ani mu, daj zdrów, mówcie. Nie pozdrawiajcie takiego. Patrz Wujka.)
11Abowiem kto mu daj zdrów mówi, uczestnikiem jest uczynków jego złościwych. (Uczestnikiem jest uczynków jego złośliwych. Gdyż pozdrawiając heretyka, który rozsiewa fałszywe dogmata, pokazuje, iż sprzyja jego kacerstwu, i pochwala niejako jego błędy)
12Mając wam więcej pisać, nie chciałem przez papir i inkaust, abowiem spodziewam się być u was i ustnie mówić, aby wesele wasze było zupełne. ( Nie chciałem przez papier i inkaust. Nie chciałem powierzyć tego papierowi. — Aby wesele wa­sze było zupełne. Żywy bowiem głos nauczyciela, a zwłaszcza takiego jakim był S. apostoł, dalako więcej miał przynieść wesela, nauki i pociechy, niż głos mar­twy. Patrz Wujka.)
13Pozdrawiają cię dziatki siostry twojej Wybranej (Pozdrawiają cię dziatki siostry twojej wybranej. W greckim jest: pozdrawiają cię dziatki siostry two­jej, która jesteś wybraną. Ztąd Biblie gotyckie, wedle świadectwa Mariana, czytają: Pozdrawiają ciebie dziat­ki siostry twojej. Wybrana, to jest o Wybrana. Któ­rzy sądzą, iż pod imieniem wybranej oznacza się pe­wien Kościoł, tak tłumaczą: jakby rzekł: Ciebie, o wybrany kościele, naprzykład Koryntski, pozdrawiają dziatki siostry twojej, to jest wierni wybranego Kościoła Efeskiego.)
 

Wykład X . J. Wujka.

6. Jakoście słyszeli od początku. Tać jest regułą prawego chrzęścianina albo katolika, trzymać pilnie tradycye, nauki i ustawy apostolskie: i trwać statecznie w tej wierze i w tej religii, ktorąśmy wzięli od początku to jest która od Apostołów, przez sukcessyą biskupów i kapłanów aż do nas przyszła. Przetoż i Hieronim S. i inni Doktorowie w tym samym Kościele trwać każą, który będąc od Apostołów fundowany, trwa aż do tego czasu. Jaki jest bez żadnego wątpienia Kościoł święty Rzymski. (Hieron. advers. Lucifer)
10. Ani mu, daj zdrów, mówcie. Heretyki którzy nauki katolickiej od Apostołów podanej, i po wszystkiem chrześcijaństwie przyjętej i zachowanej nie przynoszą, za wyklęte mieć,  żadnej z nimi społeczności nie mieć, rozkazuje. Jako czynił samże Jan .S ., który się z Cheryntem heretykiem w jednej łaźni myć nie chciał bojąc się, aby go z nim nie przywaliła. Toż uczynili i inszy uczniowie apostolscy, strzegąc się i samej rozmowy z heretykami. A jeśli tak pilnie zakazują Apostołowie, nie tylko mówić z heretykami, ale i pozdrawiać ich; cóż Ci na to rzeką, którzy im sprzyjają, którzy je forytują, którzy na ich kazaniach i ceremoniach bywaią księgi ich czytają, i małżeństwem się z nimi złączają? (August. contra epist. Fund, cap. 5. Iren. lib. 5, cap. 3. Tit 3. Matth 7).
12. Mając wam więcej pisać. I ztąd mamy, że Jan S. Apostoł wiele rzeczy uczył, i podał uczniom swoim a przez me wszystkiemu Kościołowi, które jednak nie są napisane.
 

Koniec listu drugiego S. Jana Apostoła.

Odpowiedz