Przejdź do treści

I List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami (Cz. 5)

ROZDZIAŁ 5

O zwyciężaniu świata przez wiarę, pełnieniu przykazań, trzech świadkach na niebie i ziemi, skażeniu świata, i t. d.

1Wszelki, co wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A wszelki, co miłuje tego, który urodził, miłuje i tego, który z niego jest narodzony. (Wszelki co wierzy. Wiarą żywą która się rozciąga do miłości, i przez miłość działa. — Jest Chrystusem. Messyaszem, Odkupicielem i Zbawicielem świata.—Z Boga się narodził. Rodzeniem się duchownem i boskiem, które się dokonywa przez wiarę, mi­łość i łaskę, i przez które się staje nie tylko przyjacie­lem, ale i synem i dziedzicem Bożym, oraz uczęstnikiem boskiej natury, II. Piotr. 1, 5. — A wszelki co mi­łuje tego który urodził. Wszelki który miłuje Boga rodziciela wszystkich wiernych, powinien także miłować dzieci z niego zrodzonych, to jest, wiernych, którzy są synami tegoż Ojca i braćmi naszymi.)
2W tym znamy, iż miłujemy syny Boże, gdyż Boga miłujemy i przykazania jego czynimy. (W tem znamy. Dajemy poznać, okazujemy,— Gdyż Boga miłujemy. Ponieważ miłujemy Boga.— I przykazania jego czynimy. Jeśli bowiem zachowujemy przykazania Boże, bez wątpienia miłujemy także bliźniego, gdyż to jest jednem z przykazań Boskich.)
3Abowiem ta jest miłość Boża, abyśmy przykazań jego strzegli: a przykazania jego nie są ciężkie. (Ta jest miłość Boża . Miłość Boża na tem zależy.)
4Bo wszytko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat: a to jest zwycięstwo, które zwycięża świat, wiara nasza. (Wszystko co się narodziło z Boga. Patrz , co się rzekło, w. 1.— Zwyciężą świat. Światowe żądze i postra­chy, które się sprzeciwiają miłości i utrudniają drogę przykazań Bożych. — A to jest zwycięztwo. To jest, zwy­ciężający, zwycięzca: właściwie bowiem zwycięztwo nie zwycięża, ale walka zwyciężającego rodzi zwycięztwo;— Wiara nasza. Nie naga i próżna, ale przyodziana w mi­łość i dobre uczynki.)
5Któż jest, co zwycięża świat, jedno który wierzy, iż Jezus jest Synem Bożym? (Jedno który wierzy. Wierząc bowiem ma nadzieję, z nadzieją wzywa, wzywając miłuje Chrystusa, któ­rego łaską umocniony zwycięża świat.)
6Ten jest, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus: nie w wodzie tylko, ale w wodzie i krwi. A duch jest, który świadczy, iż Chrystus jest prawda. ( Ten jest który przyszedł przez wodę i krew. Ten jest Messyaszem. który przyszedł, aby krwią swoją odkupić świat, i oczyścić go wodą chrztu świętego. — Nie w wodzie tylko. Nie poprzestając na tem, żeby nas tylko obmyć wodą, coby mu nie było rzeczą trudną, ale także krwią swoją przez mękę i śmierć, abyśmy przez to zrozumieli jak wielką miłością nas kocha. — A Duch. Święty. — Świadczy. Świadczył za życia Chrystusa, czyniąc przezeń cuda; po śmierci zaś i zmar­twychwstaniu Chrystusa, od niego zesłany na aposto­łów świadczył, ogłaszał przez ich usta, że Chrystus jest prawdą.)
7Abowiem trzej są, którzy świadectwo dają na niebie: Ociec, Słowo i Duch święty, a ci trzej jedno są. (Albowiem trzej są którzy świadectwo dają. Sens jest: wszystkie trzy osoby Trójcy Przenajświętszej na niebie i z nieba, bądź aniołom, bądź zwłaszcza ludziom dają świadectwo Chrystusowi, to jest, iż on jest prawdziwym Messyaszem i Synem Bożym. Ojciec, gdy przy chrzcie i przemienieniu Chrystusowem, Mat. 3, 17; i 17, 5, publicznie wyrzekł: Ten jest Syn mój mi­ły . . . jego słuchajcie. Duch S., gdy zstąpił na Chrystusa w postaci gołębia, i wylał się na apostołów i in­nych chrześcian w dzień Zielonych Świątek, jakośmy rzekli w wierszu poprzedzającym. Syn. który często powtarzał, i cudami stwierdził, iż jest Messyaszem. — Ci trzej jedno są. Co do swej natury, istoty i bóstwa. Patrz Wujka.)
8A trzej są, którzy świadectwo dają na ziemi: Duch i woda, i krew, a ci trzej jedno są. ( A trzej są. Trzej świadkowie. Kładzie inną, trójcę świadków, ale stworzoną, która daje świadectwo Chrystusowi, iż jest Bogiem i Synem Bożym, a nastę­pnie, że jego wiarą i pomocą zwyciężymy świat, a tak­że iż wiara Chrystusowa jest naszem zwycięstwem. — Na ziemi. Z ziemi. Jako trzej pierwsi na niebie, to jest, z nieba dają świadectwo ludziom na ziemi żyją­cym. — Duch. Którego Chrystus wypuścił wołając na krzyżu, pokazuje, iż on był i jest Bogiem, skąd widząc rotmistrz, który stał przeciwko, iż tak wołając skonał, rzekł: prawdziwie człowiek ten był Synem Bożym, Mark. 15, 39. Umierającemu bowiem głosu brakuje, i wołanie Chrystusa było cudownem, które po­kazywało, iż on umiera dobrowolnie, nie przez sła­bość. — Woda i krew. Które wypłynęły z boku Chrystusowego, i pokazały, iż on był prawdziwym człowie­kiem, — A ci trzej jedno są. Zchodzą się z sobą w jednem i tem samem świadectwie, udowodniając iż Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym czło­wiekiem.)
9Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo Boże więtsze jest, abowiem to jest świadectwo Boże, które więtsze jest, iż świadczył o synie swym. (Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy. I jemu da­jemy wiarę.—Świadectwo Boże większe jest. Godnością, powagą, prawdziwością, pewnością, a przeto świadectwu Bożemu należy dawać większą wiarę, — Iż świadczył o Synie swym. A swojem świadectwem stwierdził bóstwo Syna swojego.)
10Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo Boże w sobie. Kto nie wierzy Synowi, kłamcą go czyni, iż nie wierzy świadectwu, które Bóg świadczył o Synie swoim. ( Ma świadectwo Boże w sobie. Posiada w sobie przez wiarę tę prawdę, o której Bóg świadczył, iż Chrystus jest Synem Bożym. — Kłamcą go czyni. Gdyż nie przyjmuje jego świadectwa, jako dalekiego od prawdy.)
11A to jest świadectwo, iż żywot wieczny dał nam Bóg. A ten żywot jest w Synie jego. (A to jest świadectwo. Ta jest część świadectwa Bożego, o któremyśmy rzekli; Bóg bowiem świadczy o tem, co następuje, a mianowicie, iż Chrystus dał nam żywot wieczny, będąc naszym odkupicielem i zbawi­cielem. — W Synie. Przez Syna, to jest, przez wiarę w Syna.)
12Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna, żywota nie ma. ( Kto ma Syna. Przez wiarę, miłość i posłuszeń­stwo.—Ma żywot. Żywot łaski obecnie, i chwały w na­dziei.)
13To wam piszę, abyście wiedzieli, iż żywot wieczny macie, którzy wierzycie w imię Syna Bożego. (Żywot wieczny macie. Rozpoczęty przez łaskę, która jest nasieniem chwały, i przez nadzieję.— W imię Syna Bożego. W Syna Bożego.)
14A to jest ufanie, które mamy do niego, iż o cokolwiek byśmy prosili wedle wolej jego, słucha nas. (A to jest ufanie. To samo zdanie znajduje się wyż., r. 3, w. 21. Patrz, co się tam rzekło. — To jest ufanie. Wiara bowiem rodzi ufność. — Wedle woli jego. Co jest zgodnem z jego wolą i prawem. — Słucha nas. Wysłuchuje i daje to, o co prosimy.)
15A wiemy, iż nas słucha, czego byśmy kolwiek żądali: wiemy, iż mamy prośby, których od niego prosimy. 
16Kto wie, że brat jego grzeszy grzechem nie do śmierci, niechaj prosi, i będzie mu dan żywot, grzeszącemu nie do śmierci. Jest grzech do śmierci: nie za tym mówię, aby kto prosił. (Kto wie że brat jego grzeszy grzechem nie do śmierci. Patrz Wujka.)
17Wszelka nieprawość jest ci grzech; a jest grzech do śmierci. (Wszelka nieprawość jest grzech. Patrz, co się rzekło, 3, 4. Sens jest: Są dwa rodzaje grzechów, z których jeden jest do śmierci, a drugi nie tak, Niepra­wość, niesprawiedliwość, jak jest w greckim, jest wpra­wdzie grzechem i ciężkim, ale nie do śmierci. — A jest grzech do śmierci. I jest inny rodzaj grzechu, o którym się rzekło wyżej w wierszu poprzedzającym, i ten jest do śmierci.)
18Wiemy, iż wszelki, który się z Boga narodził, nie grzeszy, ale rodzenie Boże zachowuje go, a złośnik nie dotyka się go. (Wszelki który się z Boga narodził, nie grzeszy. Patrz co się rzekło, r. 3, w. 6 i 9. – Ale rodzenie Boże zachowuje go. Laska otrzymana przez rodzeme Boże, przez którą się stał przysposobionym synem Bożym.— Złośnik. Djabeł.)
19Wiemy, iż z Boga jesteśmy, a świat wszytek we złym leży. ( Z Boga jesteśmy. Z Boga zrodzeni przez chrzest. We złym leży. Patrz Wujka.)
20I wiemy, iż Syn Boży przyszedł i dał nam smysł, abyśmy poznali prawdziwego Boga, a byli w prawdziwym Synie jego. Ten jest prawdziwy Bóg i żywot wieczny. (Dał nam zmysł. Syryjski przekłada rozumienie, światło umysłu, wiedzę boską, zmysł i upodobanie w rzeczach Boskich. — A byli w prawdziwym Synie jego. Przez wiarę, łaskę i miłość. Patrz Wujka.)
21Synaczkowie, strzeżcie się bałwanów. Amen
 

Koniec listu pierwszego Św. Jana Apostoła.

 

Wykład X . J. Wujka

7. Trzej są którzy dają świadectwo. Nowochrzczeńcy ten cały wiersz w wątpliwość przywodzą powiadając iż go w starych księgach greckich nie było: przeto, iż go niektórzy starzy pisarze nie wspominają. Aleć u nas ważniejsze jest świadectwo Kościoła powszechnego, który te słowa jawnie przy ołtarzu czyta w niedziele Prze­wodną. Toż miejsce Cypryan S. przywodzi, lib. de unit. E cd . Athanasus lib. 1 ad Theophil. i tenże w dysputacyi z Ariuszem na Koncylium Nieeóskim. H iginius epist. 1 . Jan X I. Papież de epist. ad Valerium. Hieronim S.  in prolog, epist. Canonicarum. Idacius in libro adversum Varimund. Eugenius Gartaginen, apud Victor em lib. 2  de persecut. Vandal. Fulgentius contra objectiones Arianorum. Mamy tedy to wyraźne słowo Boże, przeciw Aryanom i Samosatenom, o rozdzielności trzecb osób albo person Boskich, i o jedności Bóstwa ich i natury: iż Ojciec Syn i Duch S. są trzy osoby, a przecię jeden Bóg.
16. Jest grzech do śmierci. Grzech na śmierć albo do śmierci według Augustyna i Grzegorza S. nie jest ci lada grzech śmiertelny. Bo inaczej, nie godziłoby się modlić za tymi, którzy śmiertelnie grzeszą: co jest prosto przeciw przykazaniu Pańskiemu. Módlcie się za tymi, którzy was prześladują i potwarzają: ale jest grzech śmiertelny, w którym człowiek trwa aż do śmierci. A ponieważ wiedzieć nie możemy, kto grze­szył albo nie grzeszył aż do śmierci, aż po jego śmierci: tedyć tu Apostoł każe się modlić za tymi wszystkimi, którzy w prawej katolickiej wierze, z pokutą zeszli z tego świata: ponieważ w grzechach nie trwali aż do śmierci, ale za nie żałowali i spowiadali się ich. A za tymi zasię modlić się nie każe, którzy albo w kacerstwie, albo w grzechu śmiertelnym bez pokuty zmarli. (’August, de correp. et grat. cap. 12. Greg. lib. 6. Moral, cap, 31. M attb, 5, 44).
19. We złym leży. Może się wyłożyć, we złym, to jest, w grzechu, albo na złośniku, to jest na czarcie zasiadł.
20. Ten jest prawdziwy Bóg i żywot wieczny. I to jest bardzo jasne miejsce przeciw Samosateńskim nowochrzczeńcom, o prawem bóstwie Syna Bożego. Bo się te słowa koniecznie nie o Ojcu, ale o Synu rozumieć muszą, o którym tudzież przedtem mówił: abyśmy byli w prawdziwym Synie jego Jezusie Chrystusie, jako w greckim texcie wyraźnie dołożono. Ten tedy Syn Boży Jezus Chrystus, jest prawdziwy Bóg i żywot wieczny.  A przecię Budny z Gzechowicem te słowa ciągną na Ojca a nie na Syna. Boby, mówią, byli dwa Bogowie prawdziwi. Czem dają znać, że Chrystusa mają za fałszywego a nie za prawdziwego Boga. Lecz katolicy prawowierni, chocia wierzą i wyznają (według tego i innego pisma), iż Chrystus jest Bogiem prawdziwym: jednak przecię nie mają dwu, ani trzech Bogów prawdziwych. Bo nie czynią Chrystusa inszym albo drugim Bogiem, od  bóstwa Ojcowskiego różnym, ale tymże Bogiem prawdziwym, którym jest i Ojciec, Jako w składzie Athanazyuszowym wyznawamy; iż Bóg jest Ojciec, Bóg Syn, i Bóg Duch Święty. A przecię nie trzej Bogowie, ale jeden jest Bóg. (Jan. 1, 1. I. Jan 1, 2).
 


BIBLIA ŁACIŃSKO -POLSKA CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO X. JAKÓBA WUJKA T. J. Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA T. J. Tom IV, Wilno. 1907r.

Odpowiedz