Przejdź do treści

I List Św. Piotra – Z objaśnieniami (Cz.II)

ROZDZIAŁ 2

O pragnieniu słowa Bożego, jednoczeniu się z Chrystusem, chwale chrześcijan, unikaniu świata, it.d.

1Złożywszy tedy wszelaką złość i wszelaką zdradę, i obłudności, i zazdrości, i wszytkie obmówiska, ( Złożywszy tedy wszelaką złość. Jakby rzekł: Ponieważ jesteście odrodzeni we chrzcie z na­sienia nieskazitelnego przez słowo Boże, i staliście się nowymi ludźmi, starajcie się, iżbyście złożywszy prze­szłe obyczaje i występki, mogli utrzymać i zachować niewinność chrześciańską, którąście odebrali w tern od­rodzeniu. — Złożywszy. W grec. gdy złożycie, to jest przez chrzest. — Złość. Wszelkiego rodzaju grzechy i występki.—Zdradę. Zdrada jest to użycie oszukaństwa dla podejścia kogoś.)
2jako dopiero narodzone niemowlęta, rozumnego, bez zdrady, mleka pożądajcie, abyście w nim urośli ku zbawieniu: (Rozumnego. Mleka nie materyalnego, lecz duchownego, którem umysł się karmi i wzmacnia, jakiem mlekiem jest zbawienna nauka, prawa, sakramenta kościelne, i t. d. — Bez zdrady. Szczerze. — W niem. W mocy mleka tego. — Ku zbawieniu. Syr. do życia. Zycie bowiem łaski rośnie w czynie przez zasłu­gi uczynków, życie zaś chwały przez też zasługi rośnie w nadziei i w prawie; większe bowiem zasługi większe dają prawo i to do większej chwały.)
3jeśliście jedno skosztowali, iż słodki jest Pan. (Skosztowali, iż dobry jest Pan. Staliście się uczęstnikami pociech duchownych, któremi Pan Bóg obdarza wiernych swoich.— Słodki. Łaskawy.)
4Do którego przystąpiwszy, kamienia żywego, acz od ludzi odrzuconego, ale od Boga wybranego i uczczonego, ( Do którego. Pana Chrystusa. — Kamienia żywe­go. Od przenośni nowego narodzenia i mleka, przecho­dzi do innej przenośni budowy i kamieni doń potrzeb­nych. Nazywa Chrystusa kamieniem żywym, iżby zro­zumieli, że mówi przez przenośnią o Chrystusie, który nie jest kamieniem martwym, ale żywym i ożywiają­cym.—Acz od ludzi odrzuconego. Żydzi bowiem nauczy­ciele zakonni, faryzeusze i najwyżsi kapłani wzgardzili Chrystusem i Jego, jako kamień nieużyteczny a nawet szkodliwy, wyrzucili ze swojej budowy, synagogi. — Ale od Boga wybranego. Na fundament Kościoła. — I ucz­czonego. Uczynił bowiem sławnym na całym okręgu
ziemskim, i chciał, aby był czczony i odbierał pokłon od wszystkich.)
5i wy jako żywe kamienie na nim się budujcie, dom duchowny, kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchownych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. ( I wy jako żywe kamienie na nim się budujcie. Budujcie się na Chrystusie przez miłość i uczynki mi­łości, które wiarą waszę ożywiają. — Dom duchowny. Na dom duchowny; jakby rzekł: Budujcie się na Chry­stusie, abyście byli domem Bożym mistycznym i du­chownym przez wiarę, nadzieję, miłość i pobożność. Syr. przełożył: bądźcie świątyniam i duchownemi. —Kapłaństwo święte. Z greckiego można rozumieć albo właściwych kapłanów, albo może się rozumieć w sen­sie przenośnym i mistycznym, i obejmuje takoż i świe­ckich ludzi, którzy w pewien sposób są kapłanami, przynoszącymi Bogu ofiary dobrych^ uczynków. — Duchownych ofiar. O których mówi Ś. Paweł do Rzym. r. 12, w. 1: Proszę was tedy bracia … abyście wydawaliciała wasze ofiarą żywiącą, świętą, przyjemną Bogu i t. d.— Przez Jezusa Chrystusa. Odkupiciela i pośredni­ka naszego, przez którego wszystkie sprawy nasze Ojcu ofiarować winniśmy, aby je uczynił mu miłemi i zasłu­gującemu Patrz Wujka.)
6Dla czego w piśmie stoi: Oto kładę w Syjonie kamień przedniejszy, narożny, wybrany, kosztowny, a kto weń uwierzy, nie będzie zawstydzon. (Dla czego w Piśmie stoi. Przytacza lzai. 28, 16. Patrz takoż o tem, co powiedziano do Efez. 2, 20.)
7Wam tedy, wierzącym, cześć, a niewierzącym kamień, który odrzucili budujący, ten się zstał głową węgłową ( Wam tedy wierzącym cześć. Wy wierzący w Chry­stusa nie będziecie zawstydzeni, lecz uczczeni od Niego w dzień sądu, gdy otrzymacie wieniec chwały, według tego Psal. 138, w. 17: W wielkiej uczciwości są, Bo­że, przjaciele twoi, bardzo się zmocniło ich panowanie. — Niewierzącym. W greckim nieposłusznym. To jest, którzy nie chcieli być posłusznymi Chrystusowi, już to nie chcąc weń uwierzyć, już nie chcąc pełnić jego przykazań. — Stał się głową węgłową. Stał się ka­mieniem głównym, pierwszym, fundamentalnym Domu Bożego, to jest Kościoła.)
8i kamieniem obrażenia, i opoką zgorszenia, tym, którzy się o słowo obrażają i nie wierzą, na co i postanowieni są. ( I kamieniem obrażenia i opoką zgorszenia. Cy­tuje słowa Izajasza r. 8, w. 14. Jest to, co wyrzekł Symeon Łuk. r, 2, w. 34: Oto ten położon jest na upa­dek i na powstanie wielu w Izraelu. Patrz, co tam po­wiedziano i w miejscu zacytowanem u Izajasza. — Tym którzy się o słowo obrażają. W grec. którzy się potykają o słowo. Którzy ze słów Ewangelii obrażają się i gorszą.—I nie wierzą. W grec. nieposłuszni, nie dający się przekonać, niewierni.—Na co i postanowieni są. Jak ­by rzekł: Nie wierzą w fundament i węgłowy kamień, na którym postanowieni i umieszczeni byli, to jest w Chrystusa. Żydowska bowiem religia i synagoga, jako prawdziwy Kościół Boży, była postawiona i ufundowana na Chrystusie i na Jego zasługach się opierała. Albo sens jest, na co, jakby rzekł: Niewierni postanowieni są, to jest przeznaczeni do niewierzenia z własnej swojej woli i złości. Albo niewierni za pierwsze swoje zbrodnie zasługują być opuszczonymi od Boga, i zostawionymi w zatwardziałości i zaślepieniu, ażeby nie uwierzyli Ewan­gelii, chociaż łaska dostateczna im się nie odmawia. Al­bo sens jest: Postanowieni są, żeby wierzyli w Chrystusa i Ewangelią, jednak nie uwierzyli, ponieważ wierzyć nie chcą.)
9A wy rodzaj wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud nabycia, abyście cnoty opowiadali tego, który was wezwał z ciemności ku swojej przedziwnej światłości. ( A wy. O zgromadzenie wiernych. Albo, wy wszy­scy, którzy wierzycie w Chrystusa. — Rodzaj wybrany. Wybrani zostaliście od Boga, abyście byli członkami Jego Kościoła. — Królewskie kapłaństwo. Przytacza słowa Exod. r. 19, w. 6, gdzie Mojżesz synagogę żydowską na­zywa królestwem kaplańskiem, albo jak jest w hebraj­skim królestwo kapłanów. Kościoł bowiem jest króle­stwem Chrystusowem, nie doczesnem i świeckiem, lecz niebieskiem, kapłańskiem i świętem. Wszyscy takoż wierni są niejako królam i i kapłanami, a więc królewskie ka­płaństwo: są królami, ponieważ rządzą swoimi zmysłami, członkami, władzami, namiętnościami, nad niemi panując;
już dla tego, że są przyjaciółmi i synami najwyższego króla Jezusa Chrystusa; są zaś kapłanami, gdyż składa­ją ofiary dobrych uczynków, jak rzekliśmy wyż., w. 5.— Naród święty. Bogu oddany i przez chrzest poświęcony. Lud nabycia. To jest nabyty, Syrus zgromadzenia od­kupione, to jest które Chrystus nabył, odkupił, i uczy­nił swoją posiadłością. — Abyście cnoty opowiadali tego. Jego mądrość, miłość, sprawiedliwość i inne cnoty. Albo jego chwalebne czyny, jak w greckim.—Ku swojej prze­dziwnej światłości.  Wiary Chrześciańskiej i Ewangelii.)
10Którzy niekiedy nie ludem, a teraz ludem Bożym; którzy co nie dostąpili miłosierdzia, a teraz co miłosierdzia dostąpili. ( Którzy niekiedy nie ludem. Przytacza słowa Ozeasza r. 1, w. 9. Patrz, co tam powiedziano. Przed chrztem nie byliście ludem Bożym, ani też członkami Jego Kościoła; teraz zaś staliście się ludem wiernym i dostąpiliście miłosierdzia, otrzymawszy przez chrzest od­puszczenie grzechów waszych.)
11Namilejszy, proszę was jako przychodniów i gościów, abyście się wstrzymawali od pożądliwości cielesnych, które walczą przeciwko duszy, ( Proszę. W grec. upominam. Jako przychodniów i gościów. To jest abyście się zbytecznie nie przywiązywali do rzeczy doczesnych, lecz byli podobni podróżnym, którzy wszystko, co mimo przechodząc widzą, uważają za obce sobie.-—Abyście się wstrzymywali od pożądliwości cielesnych. Nie tylko od obżarstwa i nieczystości, lecz także od gniewu, zazdrości, pychy, i t. d. Wszystko to bowiem są uczynki cielesne, jak naucza Ś. Paweł do Galat. r. 5, w. 19.—Które walczą przeciwko duszy. Które nie pozwalają duszy wznieść się do Boga przez do­bre żądze.— Albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciw ciału, do Galat. r. 5, w. 17.)
12mając obcowanie wasze dobre między pogany: aby w tym, w czym was pomawiają jako złoczyńce, z dobrych uczynków, przypatrzywszy się wam, chwalili Boga w dzień nawiedzenia. (Obcowanie. Sposób życia i obyczaje. — Między pogany. Syrus ma; przed wszystkimi synami ludzkimi. — Mając dobre. Święte i niepodległe żadnemu zarzutowi.— Pomawiają. Obmawiają, potwarzają.—Jako złoczyńcę. Po­wiadali bowiem, że Chrześcianie pogardzają władcami i bogami, że rozwiązłe życie prowadzą, że żywią się ludzkiem mięsem, i że dla ich bezbożności ziemia jest pu­stoszoną rozmaitemi klęskami. Dla tego to na obronę niewinności Chrześcian pisali poważne i uczone apologie: Justyn męczennik, Atenagoras, Klemens Aleksandryjski, Cypryan, Tertulian, Arnobiusz, i inni.— W dzień nawie­dzenia. Gdy się podoba Bogu przez natchnienia swoje
niewiernych nawiedzić i przyprowadzić do siebie.— Albo, gdy dla wyćwiczenia naszej cierpliwości i dla podania poganom przykładu cnót, dopuści Bóg na was nieszczę­ścia. Albo, iżby gdy starostowie pogańscy będą was po­szukiwać i do was przychodzić, postrzegając, że wszyst­ko u was jest święte, wielbili Boga.)
13Bądźcież tedy poddani wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu dla Boga: chociaż królowi, jako przewyższającemu, (Wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu. Wszystkim
przełożonym, którym winniście posłuszeństwo i podle­głość. — Dla Boga. Ponieważ Bóg rozkazuje okazywać im posłuszeństwo, i ponieważ król i zwierzchnik jest na ziemi żywym obrazem Boga, i Jego zastępcą. Albo dla Boga, z miłości ku Bogu, abyście Boga nie obrazili, jak Ś. Paweł do Rzym. 13, 5, mówi: dla sumnienia. — Jako przewyższającemu. Jako temu który posiada naczelną władzę.)
14chociaż książętam, jako od niego posłanym ku pomście złoczyńców, a ku chwale dobrych: ( Chociaż książętom. Czyli przełożonym, zwierzchni­kom; z grec. bowiem można przetłumaczyć, przełożeni, starości i inni naczelnicy, którzy zależą od starszych, i są jakby ich zastępcami. Syrus przełożył sędziom.—Zło­czyńców. Winowajców, gwałcicieli prawa.—Dobrych. Do­brze czyniących.)
15bo tak jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, usta zatkali niemądrych ludzi głupstwu. ( Niemądrych ludzi głupstwu. Którzy powodowani najbłahszem podejrzeniem, albo też z własnej złośliwo­ści, zły o was i o religii chrześciańskiej sąd wydają.)
16Jako wolni, a nie jakoby mając wolność zasłoną złości, ale jako słudzy Boży. (Jako wolni. Zapobiega zarzutowi: Chrystus nas uczynił wolnymi, a przeto żadnemu przełożonemu ulegaćsłużyć nie mamy obowiązku. Odpowiada S. Piotr: Staliśmy się wolni przez Chrystusa, lecz od grzechu, nie zaś od praw a Bożego, ani też od posłuszeństwa przełożonym: nie bądźcie więc im nieposłuszni, ukrywając złość waszę pod pozorem wolności Chrystusowej; to samo na­ucza S. Paweł do Galat. 5, 13; Albowiem wy wezwani jesteście do wolności bracia: tylko żebyście wolności nie obracali na pobudkę ciała.— Ale jako słudzy Boży. Któ­rzy dobrowolnie i z ochotą służą i podlegają nie tylko Bogu, ale też i wszystkim przełożonym, których Pan Bóg przeznaczył za swoich zastępców a naszych zwierzch­ników. Patrz Wujka.)
17Wszytki czcicie, braterstwo miłujcie, Boga się bójcie, króla czcicie. ( Wszystkie czcijcie. Według każdego stanu.— Braterstwo. Braci, to jest, chrześcian.— Króla czcijcie. Czcią taką jaką królom, to jest najwyższej władzy świeckiej oddawać należy.)
18Słudzy, bądźcie poddani panom we wszytkiej bojaźni: nie tylko dobrym i skromnym, ale też i przykrym.  ( We wszystkiej bojaźni. Ich wielce szanując a także i lękając się.—Skromnym. Sprawiedliwym, łaskawym. Patrz Wujka.)
19Bo to jest łaska, jeśli kto dla sumnienia Bożego odnosi frasunki, cierpiąc niesprawiedliwie. (Bo to jest łaska. To jest znakomity skutek łaski Bożej. Albo to jest miłem Bogu. Albo łaska kładzie się za chwałę; jakby rzekł: Ta jest chwała wasza; patrz
tłumaczenie wiersza następującego. — Dla sumienia Bo­żego. Dla Boga, który jest świadom twojej cierpliwości i srogości panów twoich. Albo dla Boga, Jego wiary i czci, którą w sercu chowasz, i z powodu której przy­krości znosisz od pana twego. — Cierpiąc niesprawiedli­wie. Ponieważ jest niewinnym, a tern bardziej jeżeli cier­pi dla sprawiedliwości.)
20Bo co za chwała jeśli grzesząc, a policzkowani będąc, cierpicie? Ale jeśli dobrze czyniąc cierpliwie znosicie, to jest łaska u Boga. ( Bo co za chwała. Jakiej bowiem chwały dostąpi ten, który dla swoich zbrodni srodze bywa karany? — Policzkowani. Policzkowanie była to kara niewolników.— To jest łaska u Boga. Syrus, tedy rośnie chwała wasza u Boga. Patrz, co powiedziano w wierszu poprzedzają­cym.)
21Abowiem na to wezwani jesteście, bo i Chrystus ucierpiał za nas, zostawując wam przykład, abyście naszladowali tropów jego, ( Albowiem na to wezwani jesteście. Do tego, to jest do krzyża i cierpliwości.)
22który grzechu nie uczynił ani naleziona była zdrada w uściech jego, ( Ani naleziona była zdrada w uściech jego. Nawet ani od doktorów zakonnych i faryzeuszów, którzy starali się podchwycić go w mowie. M at. 22, 15.)
23który, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, lecz się podawał niesprawiedliwie sądzącemu; ( Który gdy mu złorzeczono. Nazywany bowiem był winopilcą, Samarytaninem , opętanym od djabła, burzy­cielem, nieprzyjacielem cesarza, buntującym naród, i t. d.— Lecz się podawał… sądzącemu. Dozwolił Piłatowi, iżby też Go niesprawiedliwie osądził i potępił.—Niespra­wiedliwie. Teksty grecki i syryjski mają sprawiedliwie, i odnoszą już nie do Piłata, ale do Boga, którem u Chry­stus poddał się w ofierze, dla zgładzenia grzechów ro­dzaju ludzkiego.)
24który sam na ciele swym grzechy nasze nosił na drzewie, abyśmy, umarwszy grzechom, żyli sprawiedliwości, którego sinością jesteście uleczeni. (Grzechy nasze. Kary za grzechy nasze.— Abyśmy umarłszy grzechom. Abyśmy porzuciwszy stan grzechu, i oczyściwszy się z przeszłych win, oblekli się w nowego człowieka, który wedle Boga stworzony jest w sprawie­dliwości, i świętobliwości prawdy. Efez. r. 4, w. 24.—Któ­rego sinością jesteście uleczeni. Przez którego mękę.)
25Boście byli jako owce błądzące: ale teraz jesteście nawróceni do pasterza i biskupa dusz waszych. ( Boście byli jako owce błądzące. Zbłądzeni z drogi zbawienia, i w przesądach błędów pogańskich, albo też nauk faryzajskich, i w złych obyczajach dążący do za­tracenia.— Jesteście nawróceni. Przez łaskę Chrystusa.— Pasterza. Według tych słów, Jan 10, 11: Jam jest pa­sterz dobry.Biskupa. Chrystus bowiem jest biskupem, t j. stróżem, dozorcą i kierownikiem owiec swoich ku żywotowi wiecznemu.)
 

Wykład X . J. Wujka

2.Kapłaństwo święte. Acz wszyscy wierni są duchownymi kapłany, któ­rzy duchowne ofiary, chwały, modlitwy i dziękczynienia ofiarować mają; wszakże nie wszyscy mają mocy przepo­wiadania słowa Bożego i ofiarowania ofiary Mszy ś i szafowania ś. Sakramenty: jedno ci, którzy na to osobliwiesą powołani i poświęceni. Jako też wszyscy wierni są nazwani królmi, acz nie wszyscy docześnie królują. (Hebr.13, 15. Żyd. 5, 4 I. Timot. 5, ‘22. Objaw. 1, 6 i 5, 10.)
16. Mając wolność zasłoną złości. Takci czynią sektarze czasów naszych, którzy pod zasłoną Ewangeli­ckiej wolności, nie chcą być przełożonym duchownym i świeckim posłuszni: owszem prawa tak duchowne jako iświeckie łamią.
18. Ale też i przykrym. To przeciw Wiklewitom i ich naśladowcom, którzy uczą, iż poddani nie powinnibyć posłuszni panu swemu, gdyby upadł w jaki grzech śmiertelny.
 


BIBLIA ŁACIŃSKO -POLSKA CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO X. JAKÓBA WUJKA T. J. Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA T. J. Tom IV, Wilno. 1907r.

Odpowiedz