Przejdź do treści

List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.XIII)

ROZDZIAŁ 13

O ptzestrzeganiu miłości, gościnności, unikaniu łakomstwa, czynieniu jałmużny, i t.d.

1Miłość braterstwa niechaj trwa w was. ( Miłość braterstwa. To jest miłość braterska. — Niechaj trwa w was. Jakby rzekł: Nie usta­wajcie, jakeście zaczęli, wzajemnie się miłować i wspo­magać.)
2A nie zapominajcie przyjmowania gości, abowiem przez to nie wiedzieli niektórzy, Anjoły za goście przyjąwszy. (A nie zapominajcie przyjmowania gości. Nie zanie­dbujcie obowiązku zwyczajnej gościnności.— Przez to nie wiedzieli niektórzy, anioły za goście przyjąwszy. Nie wiedząc iż zamiast ludzi aniołów w gościnę przyjęli.)
3Pamiętajcie na więźnie, jakoby wespół więźniowie, i na utrapione, jakoby sami będąc w ciele. (Pamiętajcie na więźnie. Którzy za Chrystusa w więzieniu zostają. — Jakoby wespół więźniowie. Jak ­byście sami wespół z nimi byli uwięzieni. — I na utrapione. Bądź chorobami, bądź w inny sposób. — Jakoby sam i będąc w ciele. Mając to na myśli, iż i wydźwigacie ciało podległe tymże samym i większym nie­szczęściom.)
4Uczciwe małżeństwo we wszytkim i łoże niepokalane. Bo wszeteczniki i cudzołożniki Bóg będzie sądził. ( Uczciwe małżeństwo we wszystkiem. P. Wujka.)
5Obyczaje niech będą bez łakomstwa, przestawając na teraźniejszych rzeczach. Bo sam powiedział: Nie zaniecham cię ani opuszczę, (Obyczaje niech będą bez łakomstwa. Niech łakomstwo będzie dalekiem od obyczajów waszych. — Prze­stawając na teraźniejszych rzeczach. Na tych, które posiadacie i bądźcie zadowolnieni z waszego losu. — Bo sam powiedział. I)o Jozuego rozdz. 1. — Nie zaniecham cię. A więc jeśli w Bogu położycie nadzieję, nie zabraknie wam rzeczy potrzebnych.)
6tak iż śmiele mówimy: Pan mi pomocnikiem, nie będę się bał, co by mi człowiek uczynił. (Nie będę się bał, coby mi człowiek uczynił. Wzięte to świadectwo z Psal. 117, 6, oznacza, iż jeśli Bóg bę­dzie pomocnikiem, niema się czego lękać złych ludzi.)
7Pamiętajcie na przełożone wasze, którzy wam mówili słowo Boże, których przypatrując się dokonaniu obcowania, naśladujcie wiary. (Na przełożone wasze. Rozumie Apostołów, bisku­pów, kapłanów, którzy ich nauczali zasad wiary; to bo­wiem oznaczają słowa, którzy wam mówili słowo Boże. — Których przypatrując się dokonaniu obcowania. Końcowi życia najzacniejszemu i najświętszemu.)
8Jezus Chrystus wczora i dziś, ten i na wieki. ( Jezus Chrystus wczora i dziś: ten i na wieki. Jak­by rzekł: Chrystus Pan zawsze jest tym samym, jednostajnie potężnym, jednostajnie dobroczynnym względem swoich. Naśladujcie wiary przodków waszych, abyście tych samych dóbr niebieskich, których oni dostąpili, i wy także, którzy temu samemu Panu służycie, dostąpić mogli. Patrz Wujka.)
9Naukami rozmaitemi i obcemi nie unoście się. Abowiem nalepsza jest serce utwierdzić łaską, nie pokarmami, które nie pomogły tym, co się imi bawili.  (Naukami rozmaitemi. Rozmaitemi naukami nazy­wa te, które się nie zgadzają między sobą. — Obcemi. Rozumie nauki wymyślone, obce nauce i duchowi Apo­stołów i Kościoła.— Albowiem najlepsza jest serce utwier­dzić łaską. Łaską, to jest, świętością, cnotą i zacno­ścią; albowiem którzy odstępują świętości i cnoty, łatwo się też wystawują na utratę wiary. — Nie pokarmami. Przez pokarmy rozumie trzymanie się pewnych pokarmów, przepisanych w prawie mojżeszowem, Lewit. 11; te bowiem nie usprawiedliwiały pożywających, i nie przydawały ich duszom sił łaski.)
10Mamy ołtarz, z którego nie mają mocy jeść, którzy przybytkowi służą. (Mamy ołtarz. Patrz Wujka. —Z którego nie mają mocy jeść. Mocy,, to jest, prawa, pozwolenia, —
Którzy przybytkowi służą. Którzy się trzymają starego prawa.)
11Abowiem których bydląt krew bywa wnoszona do świątnice przez najwyższego Kapłana, tych ciała bywają palone za obozem. (Albowiem których bydląt. Bydlętami temi były cielec i kozioł, które się ofiarowały za grzechy naj­wyższego kapłana i całego ludu. Patrz Lewit. 16, 27.— Tych ciała bywają palone za obozem. Patrz Lewit 4, 11. — Za obozem. To jest, gdy będąc na puszczy, żyli obozem; potem zaś za miastem Jerozolimą. Dowodzenie Apostoła jest takie: Lewici nie mogli po­żywać tych ofiar, których krew oczyszczająca grzechy była wnoszoną do Świętego Świętych: te zaś ofiary były typem, i przedstawiały naszę ofiarę Ciała Chrystusowe­go w Najświętszej Eucharystyi; a więc i tej nie wolno im pożywać.)
12Dla czego i Jezus, aby poświęcił lud przez własną krew, za bramą ucierpiał. (Dla czego i Jezus, Inną przyczynę allegoryczną naznacza Apostoł tego obrządku, to jest, iż się przezeń oznaczało, że Chrystus za obozem, to jest za miastem Jerozolimą miał być ukrzyżowanym, i że przez śmierć swoję miał znieść przybytek i kościół żydowski, a ustanowić i rozszerzyć po całym świecie Kościoł chrześciański, żeby krzyż Chrystusowy nie był ołtarzem kościoła, ale świata, jak powiada Ś. Leon (serm. 9 de Passione).—Za bramą. Góra bowiem Kalwaryjska była za bramą Jerozolimy.)
13Wynidźmyż tedy do niego za obóz, nosząc urąganie jego. ( Wynijdźmyż tedy do niego za obóz. Przywodzi Apostoł przyczynę tropologiczną (moralną) tejże cere­monii, pokazując, iż dla naśladowania Chrystusa, trze­ba nam wyjść za obóz przepychu, rozkoszy, zbytków i tym podobnych rzeczy, i ochotnie znosić dla Chry­stusa pogardę i cierpienia. — Nosząc urąganie jego. Tego, który cierpiał za obozem, albowiem których pro­wadzono za bramę, haniebną śmiercią karano. Urąga­niem Chrystusowem nazywa Apostoł właściwie to, przez które się nazywali chrześcianami, o czem I. Piotr 4, 16: Lecz jeśli jako chrześcianin, niech się nie sromu, a niech chwali Boga w tem imieniu. Było bowiem hańbą nazywać się zwolennikiem i uczniem ukrzyżowa­nego Chrystusa.)
14Abowiem nie mamy tu miasta trwającego, ale przyszłego szukamy. (Albowiem nie mamy tu miasta trwającego. Jest tłumaczenie anagogiczne (patrz Tom J. § 4 wstępu) tegoż obrządku i wyjścia za obóz, albo za miasto. Ozna­cza się bowiem, iż należy ztąd wynijść przez uczucie, a podnieść nasze żądze do owej lepszej Jerozolimy nie­bieskiej.—Przyszłego szukamy. Dążymy do owego mia­sta, które się nam obiecuje w przyszłości, to jest, do Jerozolimy niebieskiej.)
15Przez niego tedy zawsze ofiarujmy Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg wyznawąjących imieniowi jego. (Przez niego tedy. Chrystusa jako naszego Najwyższego Kapłana i pośrednika. — Zawsze ofiaruj­my Bogu ofiarę chwały. Hymny psalmy, dziękczynienia.)
16A dobroczynności i udzielania spólnego nie przepominajcie. Abowiem takowemi ofiarami zasługujemy się Bogu. ( Udzielania spólnego. Dzielenia się dobrami waszemi z ubogimi.— Takowemi ofiarami zasługujemy się Bogu. Patrz Wujka.)
17Bądźcie posłuszni przełożonym waszym i bądźcie im poddani. Abowiem oni czują, jako którzy za dusze wasze liczbę oddać mają. Aby to z weselem czynili, a nie wzdychając: bo to wam niepożyteczno. ( Przełożonym waszym. Patrz Wujka. — Bądźcie im poddani. Okazując im pokorne posłuszeństwo. — Aby to z weselem czynili. Aby swą pieczę nad wami wykonywali z ochotą i weselem, i nie wzdychali pod ciężarem, ale go z łatwościę dźwigali. — Bo to wam niepożyteczno. Nie wypada, to jest, aby ze wdychaniem to czynili, albowiem, jak powiada Chryzostom, wzdy­chania przełożonego z powodu nieposłuszeństwa podwład­nego woła o ciężką pomstę do Pana.)
18Módlcie się za nami, abowiem ufamy, iż mamy dobre sumnienie, we wszem chcąc dobrze obcować. (Ufamy iż mamy dobre sumienie. Jakby rzekł: Powinniście to czynić, jako za przyjacielem i zasłużo­nym u was, który się nie czuje, żeby co złego przeciw­ko wam uczynił, ale przeciwnie chciał i chce każdemu dopomódz.)
19A tym więcej proszę, abyście to czynili, iżbym wam rychlej był przywrócon.  (Abyście to czynili. Modlili się za mną. — Był przywrócon. Wrócił do was.)
20A Bóg pokoju, który wywiódł od umarłych wielkiego pasterza owiec we krwi testamentu wiecznego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, ( A Bóg pokoju. Sprawca i miłośnik pokoju. — Który wywiódł od umarłych. Który wzbudził z umar­łych Chrystusa, wielkiego Pasterza tej owczarni Kościo­ła. — We krwi testamentu wiecznego. Przez zasługę śmierci i krwi, którą Chrystus wylał na krzyżu, przez którą krew utwierdzonym został nowy testament, i na­sze pojednanie z Bogiem, a Chrystus stał się wielkim  Pasterzem owiec, my zaś jego owcami.)
21niechaj was sposobi do wszytkiego dobra, abyście czynili wolą jego, sprawując w was, co by się podobało przed nim przez Jezusa Chrystusa: któremu jest chwała na wieki wieków. Amen. ( Niechaj was sposobi do wszystkiego dobrego. Bóg pokoju niechaj was ułoży jako członki jednego cia­ła, i udoskonali we wszelkiego rodzaju dobrych uczyn­kach. — Sprawując w was coby się podobało przed nim. Obdarzając was łaskami, i dopomagając wam, abyście czynili wolą jego. — Przez Jezusa Chrystusa. Przez za­sługi Jezusa Syna Jego.—Któremu jest chwała na wieki wieków. Któremu, niemniej słusznie można odnieść do Chrystusa, który także jest Bogiem, jak do Boga Ojca.)
22A proszę was, bracia, abyście za dobre przyjęli słowo pocieszenia. Bom do was barzo krótko napisał. 
23Wiedzcie, iż brat nasz Tymoteusz wypuszczon, z którym (jeśli rychlej przydzie) oglądam was. ( Wypuszczon. Uwolniony z więzienia. Daje znać, iż Tymoteusz znajdował się gdzieś w więzieniu, chociaż o tem nigdzie nie powiedziano. )
24Pozdrówcie wszytki przełożone wasze i wszytki święte. Pozdrawiają was bracia ze Włoch. ( Przełożone wasze. Biskupów rozmaitych kościołów, a zwłaszcza Judei i Syryi.— I wszystkie święte. Wszystkich wiernych. — Bracia ze Włoch. Żydzi chrześcianie rozproszeni po różnych miastach Włoskich.)
25Łaska z wami wszytkimi. Amen ( Łaska. Zwyczajna formuła kończenia listów. Pod imieniem łaski rozumie wszelkiego rodzaju dobra, wysłużone nam przez Chrystusa od Boga.)

Koniec listu Św. Pawła do Żydów.

 

Wykład X . J. Wujka

4. Uczciwe małżeństwo. To jest wszyscy, którzy są w małżeństwie, niech się w niem uczciwie sprawują: niech sobie wiarę małżeńską trzymają. Albo niechaj będzie małżeństwo u wszech w uczciwości: a niech go nikt nie gani jako złego. Na koniec uczciwe jest małżeństwo, między wszystkimi porządnie złączonymi. Lecz jako nierządne i nieuczciwe jest małżeństwo ojca z córką, syna z matką, brata z ro­dzoną siostrą, męża z wtórą żoną póki pierwsza żywa: albo żony z drugim mężem póki pierwszy żyw: tak też nie­uczciwe i nierządne jest małżeństwo mnicha z mniszką, albo księdza z jakążkolwiek białogłową. O czem ś. Chry­zostom do Theodora mnicha, który chciał żonę pojąć albo już był pojął. Uczciweć prawi, jest małżeństwo, ale już nie tobie. Bo co ty małżeństwem nazywasz, to ja mam za gorsze niźli cudzołóztwo.
8. Jezus Chrystus wczora i dziś. To jest: Jezus Chrystus nie dopiero być począł, kiedy się z Panny Maryi na­rodził: ale zawsze był, zawsze jest, i zawsze będzie. Bo on jest, który był, który jest i który będzie. (Objaw. 1,4, 11).
10. Mamy ołtarz. Ten ołtarz (mówi Isichius) jest ci ołtarz ciała Pana Chrystusowego. Tegoż Chryzostom, Theophilaktus, Sedulius, Theodoretus i Oecumenius podpierają: iż tu Paweł mówi o niekrwawej ofierze ciała i krwie Pańskiej, która się na ołtarzu odprawuje. Bo i greckie słowo Uvrum^ou.v znaczy właśnie ołtarz na którym ofiary sprawują. Nie należą tedy Lutrowie, Kalwinistowie i Nowochrzczeńcy do społeczności Apostołów i wiernych Ko­ścioła pierwszego: gdyż ani ofiary ciała i Krwie Pańskiej, ani ołtarzów do niej żadnych nie mają: i owszem je ja ­ko wierni Antychrystowi słudzy, z kościołów katolickich wymiatają, (łsich. lib. 6, cap 21 in Levit).
16. Takowem i ofiaram i zasługujemy się Bogu. Obacz, iż jałmużny i inne dobre uczynki mają zasługę u Pana Boga. Bo się Bóg w nich kocha, i ubłagan nimi bywa: czego upornieprzą dzisiejszy odszczepieńcy.
17. Bądźcie posłuszni przełożonym waszym . Tu widzimy, iż posłuszeństwo w rzeczach duchownych powinien jest każdy przełożonym duchownym: kto jedno ma duszę, a jest chrześcianinem, i owcą Chrystusową, bądź król, bądź cesarz.
 


BIBLIA ŁACIŃSKO -POLSKA CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO X. JAKÓBA WUJKA T. J. Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA T. J. Tom IV, Wilno. 1907r.

Odpowiedz