Przejdź do treści

2 List św. Pawła do Tymoteusza – Z objaśnieniami. Cz. III

ROZDZIAŁ 3

O występnych czasach ostatecznych, odstępstwie od wiary, i t. d.

1A wiedz to, iż w ostatnie dni nastaną czasy niebezpieczne. (W ostatnie dni. Ostatniemi czasami nazywa tu Apostoł te czasy, które od jego czasu przedłużać się
mają, aż do końca świata.—Czasy niebezpieczne. Czasy trudne i przykre, to jest, gdyż ludzie mają być złymi, i napiętnowani występkami, które się tu wyliczają.)
2Będą ludzie sami siebie miłujący, chciwi, hardzi, pyszni, bluźnierze, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, złośnicy, (Sami siebie miłujący. Samoluby szukający własnej chwały i korzyści.—Bluźnierze. Zadawający obelgi i zło­rzeczący. Patrz Wujka.)
3bez miłości przyrodzonej, bez pokoju, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, bez dobrotliwości, ( Bez miłości przyrodzonej. Bez spółczucia i litości. —Bez pokoju. W greckim, łamiący przymierze, i którzy z drugimi zgody utrzymać nie umieją.— Niepowściągliwi. Którzy służą obżarstwu i rozpuście. — Bez dobrotliwości. W greckim, nieprzyjaciele dobrych, to jest, nie miłujący dobrych.)
4zdrajce, uporni, nadęci i rozkoszy więcej miłujący niżli Boga, (Zdrajce. Którzy zrywają przyjaźń— Uporni. W gre­ckim, lekkomyślni, niestali.—Nadęci. Pychą.
5mając wprawdzie pozór pobożności, lecz się mocy jej zapierający. I tych się chroń. (Mając wprawdzie pozór pobożności. Cechuje here­tyków, którzy udanym pozorem pobożności usiłują oba­lić prawdziwą religią. — Lecz się mocy jej zapierający. Odrzucają i tracą moc pobożności.)
6Abowiem z tych są, którzy wrywają się w domy i poimane wiodą niewiastki grzechami obciążone, które się dają uwieść rozmaitym pożądliwościam, (Którzy wrywają się w domy. W celu własnego zy­sku.—I pojmane wiodą niewiastki. Patrz Wujka.)
7zawsze się uczące, a nigdy ku wiadomości prawdy nie przychodzące. ( Zawsze się uczące, a nigdy ku wiadomości prawdy nie przychodzące. Nigdy te niewiasty nie dochodziły do poznania prawdy, gdyż nigdy im prawdy nie podawano, ale błędy i fałsz.)
8A jako Jannes i Mambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci się sprzeciwiają prawdzie, ludzie rozumu skażonego, odrzuceni z strony wiary. ( Jannes i Mambres. Są imiona dwóch czarnoksiężni­ków Faraonowych, o których się mówi w Exodzie, że się przeciwstawili Mojżeszowi i z nim spółzawodniczyli w czynieniu rozmaitych cudów. Chociaż Mojżesz w Exodzie nie wyraża ich imion, Paweł ś. jednak zkądinąd je wiedział, i tu wyraził, a mianowicie z podania.— Rozumu skażonego. Występnemi namiętnościami. — Odrzuceni z strony wiary. Błądzący około wiary. Patrz Wujka.)
9Aleć więcej nie wskórają, abowiem ich szaleństwo jawne będzie wszytkim – jako i onych było. (Aleć więcej nie wskórają. Daleko nie postąpią w swojej obłudzie i zmyślonej pobożności, bo się zaraz od­kryje i postrzeże ich fałsz i zdrada. — Jako i onych. Czarnoksiężników Faraonowych. Patrz Wujka.)
10Lecz ty dostąpiłeś mojej nauki, ćwiczenia, przedsięwzięcia, wiary, wytrwania, miłości, cierpliwości, ( Dostąpiłeś. Nabywałeś, to jest, przez długi czas; czyli od początku aż do końca byłeś przy mnie, i mo­żesz być świadkiem wszystkiego. — Mojej nauki. Której znasz zacność i szczerość.—Ćwiczenia. To jest, sposobu życia, obyczajów moich.— Przedsięwzięcia. To jest, celu i zamiaru jaki przedsięwziąłem w opowiadaniu Ewan­gelii.— Wiary. Stałości w wierze. Albo stałości i ufno­ści w pracach około wiary.— Wytrwania. Czyli łagodno­ści względem prześladowców i przeciwników prawdy, a także względem braci w znoszeniu ich słabości i grze­chów.— Miłości. Którą wszystkich obejmowałem, tak przyjaciół, jak nieprzyjaciół i przeciwników.—Cierpliwości. W przeciwnościach.)
11przeszladowania, ucisków, jakie mię potkały w Antiochijej, w Ikonijej i w Listrach, jakiem przeszladowania podejmował: a ze wszytkich mię Pan wyrwał. (W Antyochii. Antyochia ta nie była w Syryi, ale w Pizydyi, w blizkości Ikonii i Listry, gdzie za poduszczeniem Żydów był kamienowanym i o mało nie za­bitym. Dzieje Ap. 13 i 14.)
12I wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, przeszladowanie będą cierpieć. ( I wszyscy. Wszyscy bowiem. Przez wszystkich ro­zumie wielką część. —Pobożnie. Religijnie. Syryjski prze­kłada, z bojaźnią Bożą. — Prześladowanie będą cierpieć. Patrz Wujka.)
13A źli ludzie i zwodnicy pomnożą się w gorsze, błądząc i w błąd wwodząc.( Pomnożą się w gorsze. Postąpią w swoje) bez­bożności i grzechach.— Błądząc i w błąd wwodząc, A przeto godnymi będą podwójnej kary.)
14Lecz ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i zwierzonoć się, wiedząc od kogoś się nauczył (Zwierzonoć się. Ta nauka która tobie jako bisku­powi jest powierzoną, abyś ją zachowywał i ogłaszał.— Wiedząc od kogo się nauczył. Pomnąc od kogoś się na ­uczył, a następnie pewny jej prawdziwości.)
15a iż z dzieciństwa umiesz pisma święte, które cię mogą wyćwiczyć ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. ( Przez wiarę która jest w Chrystusie Jezusie. Które (pismo ś.) uczy, iż należy wierzyć w Chrystusa, i że przez wiarę Chrystusową, i jego sakramenta i przy­kazania nabywa się zbawienie.)
16Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest pożyteczne ku nauczaniu, ku strofowaniu, ku naprawieniu, ku ćwiczeniu w sprawiedliwości, ( Ku nauczaniu Zdrowej nauki.—Ku strofowaniu. Heretyków i grzeszników. — Ku naprawieniu. Występnych i gorszących obyczajów.— Ku ćwiczeniu w sprawiedliwości W świętości i doskonałości.)
17aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej wyćwiczony. ( Aby człowiek Boży był doskonały. Człowiekiem Bożym nazywa nauczyciela ewangelicznego i biskupa.)
 

Wykład X . J. Wujka

2. I będą ludzie sami siebie miłujący. Cypryan Ś. wykłada to miejsce o heretykach, hardych, pysznych, kapłanom i Kościołowi nieposłusznych. Bo pycha jest matką, odszczepieństwa. O czem niżej rozdz, 4, 3. (Cypr. epist. 55, Num. 3)
6. Pojmane wiodą niewiastki. Jako w raju pierwej niewiasta od szatana zwiedziona była, tak i zawszeniewiasty rychlej i snadniej przez heretyki bywają oszukane i mało nie wszystkie kacerstwa najwięcej przez niebywają forytowane i rozmnażane. (I. Timot- 2, 14).
8. A jako Jannes i Mambres.. Nigdzie w starym zakonie nie czytamy, żeby czarnoksiężnicy oni temi imionynazwani byli: ale przez tradycyą a podanie starszych te imiona aż do Pawła przyszły. Którym sposobem i terazw Kościele wiemy imiona trzech królów, łotra prawego, żołnierza który bok Pański otworzył, i wielu innych.
9. Aleć więcej nie wskurają. Wszystkie kacerstwa jako się rychło wzniecą, tak nie długo świecą. Bo żadne znich do dziesięci lat nigdy statecznie nie trwało, ale wnet na kilka sekt rozerwane było.
12. Wszyscy którzy chcą pobożnie żyć. Acz wszyscy ludzie pobożni rozmaite prześladowanie cierpią: wszakżenie wszyscy prześladowanie cierpiący są święci i pobożni: jako są złoczyńcę. I słusznie biskupi, królowie i ksią­żęta katoliccy heretyki prześladują: od których Kościoł niesprawiedliwie prześladowanie cierpi. Lecz błogosławieni są, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. (Mat. 5, 10).
16. Wszelkie pismo. Nie rzekł samo pismo jest dostateczne (jako tego miejsca nieumiejętnie przeciw tradycyom kościelnym sektarze naciągają), ale każde pismo, tak starego jako i nowego zakonu, i każda cząstka tegoż pisma, pożyteczna jest ku nauczaniu.
 


 

Odpowiedz