Przejdź do treści

2 List św. Pawła do Tymoteusza – Z objaśnieniami. Cz. II

ROZDZIAŁ 2

O gotowości cierpienia za wiarę, naśladowaniu cnót, unikaniu występków – i t.d.

1Ty tedy, synu mój, zmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, (W łasce, która jest w Chrystusie Jezusie.Przez łaskę Chrystusową, abyś mocno trwał w wierze i
Ewangelii, i ją opowiadał i rozszerzał.)
2a coś słyszał ode mnie przez wiele świadków, toż zalecaj wiernym ludziom, którzy sposobni będą i inszych uczyć. ( A coś słyszał ode mnie. Com ci ustnie podał, nie na piśmie.— Przez wiele świadków. Wobec wielu. Toż zalecaj wiernym ludziom . Tego nauczaj wiernych i zdol­nych ludzi, naprzykład, kapłanów kościoła twojego.)
3Pracuj jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. ( Pracuj. Przenoś nieszczęścia, trudności.)
4Żaden, służąc żołnierską Bogu, nie wikle się sprawami świeckimi, aby się temu podobał, któremu się udał.( Sprawa i świeckimi. Patrz Wujka.)
5Bo i który na placu się potyka, nie bierze wieńca, ażby się przystojnie potykał. (Ażby się przystojnie potykał. Wedle przepisanych prawideł szermierstwa.)
6Oracz, który pracuje, ma naprzód owocu zażywać. ( Oracz który pracuje. Jako rolnicy orzeźwiają się i pobudzają do ponoszenia trudów w nadziei owoców, które oni pierwsi kosztują: tak ciebie, Tymotouszu, uprawiacza roli Pańskiej pobudzać do pracy powinna wiel­kość zamierzonego owocu, który sobie u Boga zachowu­jesz i składasz, żeby go odebrać w życiu przyszłem.
7Rozumiej, co mówię, bo da tobie Pan we wszytkim wyrozumienie. ( Bo da tobie Pan we wszystkiem wyrozumienie. Jakby rzekł: Przełożyłem tobie trzy przypowieści, żołnierza, szermierza i rolnika; niema potrzeby żebym je tobie tłumaczył, Bóg da tobie zrozumienie.)
8Pamiętaj, iż Pan Jezus Chrystus powstał z martwych, z nasienia Dawidowego, wedle Ewanielijej mojej, ( Z nasienia Dawidowego. Wcielonego. — Wedle Ewangelii mojej. Wedle prawdziwości Ewangelii która opowiadam.)
9w której cierpię aż do więzienia jako złoczyńca: ale słowo Boże nie jest związane.(W której cierpię. Znoszę utrapienia. — Ale słowo Boże nie jest związane. Chociaż ja w więzach zostaję, nie przestaję jednak opowiadać Ewangelii, żywem sło­wem, i przez listy.)
10Przeto wszytko cierpię dla wybranych, aby i oni zbawienia dostąpili, które jest w Chrystusie Jezusie z chwałą niebieską. ( Przeto wszystko cierpię. Żeby słowo Boże nie by­ło związanem, ale się rozszerzało. — Dla wybranych. Dla tych szczególnie, których jeszcze trzeba przywieść do owczarni Chrystusowej, przez nasze prace i usiłowa­nie. Patrz Wujka. — Które jest w Chrystusie Jezusie. Które zbawienie otrzymuje się przez Chrystusa Jezusa. Z chwałą niebieską. Które zbawienie łączy się z chwa­łą niebieską.)
11Wierna mowa: Abowiem jeśliśmy spółumarli, spół też żyć będziemy, (Wierna, mowa. Wierna, prawdziwa i pewna jest mowa, iż jeśli tu za Chrystusa i z Chrystusem cier­pimy i umieramy, razem też z Chrystusem zmartwych­wstaniemy, i żyć będziemy w królestwie niebieskiem.)
12jeśli ucierpiemy, spół też królować będziemy, jeśli się zaprzemy i on się nas zaprzy, (Jeśli się zaprzemy. Chrystusa i jego wiary, przez bojaźn tyranów i ich katuszy. – I on. Chrystus. — Nas zaprze. Zaprze się naszej znajomości, i wyłączy nas ze swojego królestwa.)
13jeśli nie wierzymy, on wiernym zostawa, zaprzeć samego siebie nie może. ( Jeśli nie wierzymy. Czy wierzymy, czy nie wie­rzymy, prawda się nie zmienia, Bóg nie może być oszu­kanym, ani kogo oszukać; niedowiarstwo lub przeniewierzenie się nasze nie może osłabić wierności Bożej. Chociaż i tracimy ufność on jednak nie przestaje być wiernym,)
14To przypominaj, oświadczając przed Panem. Nie spieraj się słowy, bo się ninacz nie przygodzi, jedno na wywrócenie słuchających. ( To przypominaj. Te rzeczy, którem wyraził — Oświadczając przed Panem. Albo wzywając na świad­ka Pana i zaklinając wiernych na Boga. — Nie spieraj się słowy. Jak wielu czyni przez upór, albo pychę, to jest aby pokazać, ze więcej umieją od innych.— Na wywrócenie słuchających. Do wprowadzenia w błąd słuchających; albowiem przez spory prawda się nie wyświeca, ale raczej zaciemnia, gdyż każdy ze spierających się usiłuje przywieść słuchaczów do uznania swojego zdania, chociażby było fałszywem.)
15Staraj się pilnie, abyś się zstawił doświadczonym Bogu, robotnikiem nie zawstydzonym, dobrze rozbierającym słowo prawdy. ( Abyś się stawił doświadczonym Bogu. Godnym pochwały, jak jest w greckim , to jest aby Bóg ciebie i wszystko twoje pochwalał, i za dobre uważał. — Robotnikiem niezawstydzonym. Żebyś swobodnie wyzna­wał i opowiadał krzyż Chrystusowy. Albo żebyś nie ściągnął na się wstydu dla swej niewiadomości, lub złych obyczajów.— Dobrze rozbierającym słowo prawdy.
W greckim, należycie rozsiekającym słowo prawdy. Przenośnia wzięta od karmicielek, które pokarmy roz­dzielają na cząstki, aby je łatwiej połykać m ogły dzia­tki, które karmią.

16A bezbożności i próżnomowności strzeż się, abowiem wielce pomnażają się ku niepobożności, (A bezbożności i próżnomowności strzeż się. Świe­ckiej próżnomowności, czczej i krzykliwej gadatliwości. — Albowiem wielce pomnażają się ku niepobożności. Od rzeczy bowiem czczych i niepożytecznych przychodzi się do gorszych, nareszcie aż do bezbożności, błędów i kacerstw.)
17a mowa ich szerzy się jako kancer: z których jest Hymeneusz i Filetus, ( Mowa ich. Heretyków. Patrz Wujka. — Hime­neusz i Filetus. Jakie ich były błędy, zaraz przydaje.)
18którzy od prawdy odpadli, powiedając, iż się już zstało zmartwychwstanie, i wywrócili wiarę niektórych. (Powiadając iż się już stało zmartwychwstanie. Błąd ich rozmaici rozmaicie tłumaczą. Być może naucza­li, iż zmartwychwstanie już się stało w Chrystusie zmartwychwstałym , wierni zaś nie zmartwychwstaną w ciałach ale tylko duchownie przez chrzest, przez który się odradzają do nowego życia, tak Ś. Tomasz.)
19Aleć mocny stoi grunt Boży, mając tę pieczęć: Zna Pan, którzy są jego. Niech odstąpi od niesprawiedliwości wszelki, który mianuje imię Pańskie! ( Aleć mocny stoi grunt Boży. Mocnym tym grun­tem Bożym jest zamiar, wyrok i przeznaczenie Boże, przez które postanowił powołać wiernych naprzód do wiary, potem do łaski i wytrwałości, a nareszcie do chwały. Albo jest samo zgromadzenie przeznaczonych. Mając tę pieczęć. Kładzie tu Apostoł podwójną pieczęć i znak wyrażonego gruntu Bożego: pierwszym jest prze­widzenie Boże, drugim unikanie grzechów. Jakby rzekł: Wyrok ten swojego przeznaczenia, owszem samych prze­znaczonych naznaczył Bóg i obwarował dwiema pieczę­ciami; jedna jest: Zna Pan którzy są jego, jest zaś to pieczęć Boskiego przejrzenia, którą się naznaczają wprzód nim przyjdą na świat druga jest: niech odstąpi od nie­sprawiedliwości, i t. d., to jest, unikanie grzechu; albo­wiem brzydzić się grzechem, unikać powodów do nich, jest wielkim dowodem przeznaczenia. — Zna Pan którzy są jego. Stosuje mowę Apostoł do słów Mojżesza, (Nuni. roz. 16, 5.) Jutro, powiada, okaże Pan, którzy do niego należą, i t. d. — Wszelki który mianuje imię Pańskie. Wszyscy którzy wzywają imienia Pańskiego, to jest, wszyscy wierni.)
20Lecz w wielkim domu nie tylko są naczynia złote i srebrne, ale też drzewiane i gliniane, niektóre ku uczciwości, a niektóre ku zelżywości. ( Lecz w wielkim domu. Zdaje sprawę dla czego pomiędzy chrześcianami, którzyby byli powinni unikać nieprawości, i którzy mają wiarę, i obfitują w święte ustawy życia, nie zbywa na złych ludziach: jako bowiem w wielkim domu rozmaitego rodzaju są naczynia, jedne złote lub srebrne, drugie gliniane lub drewniane, tak w wielkim domu Kościoła, jedni wierni są na kształt na­czyń złotych lub srebrnych mocnymi i jaśniejącymi wia­rą i sprawiedliwością: drudzy nakształt drewnianych i glinianych, wątłymi i słabymi w wierze i miłości. — Ku uczciwości. Przeznaczone do użytku szlachetnego. — Ku zelżywości. Służą do użytku lichego i zelżywego.)
21Jeśliby się tedy kto od tych oczyścił, będzie naczyniem ku uczciwości poświęconym i użytecznym Panu, zgotowanym na wszelką sprawę dobrą. ( Jeśliby się tedy kto od tych oczyścił. Patrz Wuj­ka.— Od tych. Grzechów, które się Bogu niepodobają, i błędów o których powiedział wyżej.— Użytecznem Panu. Użytem na potrzeby Pańskie. Zdaje się iż pod imieniem Pana Chrystusa rozumie, który jest gospodarzem tego wielkiego domu.— Zgotowanem na wszelką sprawę dobrą. Sposobnem do wszelkiej sprawy dobrej.)
22A młodzieńskich chciwości chroń się, a naszladuj sprawiedliwości, wiary, nadzieje, miłości i pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. ( A młodzieńskich chciwości. Ciekawości, dumy, pró­żnej chwały, a daleko bardziej rozkoszy, i innych tego rodzaju namiętności i wad młodzieńczych.)
23A wiaruj się gadek głupich i bez umiejętności, wiedząc, iż rodzą zwady. ( Gadek głupich i bez umiejętności. Kwestyj niepo­trzebnych i bezsensowych.— Wiaruj się. Unikaj.—Rodzą zwady. Patrz co się rzekło w liście poprzedzającym roz. 1, w. 4.)
24A słudze Pańskiemu nie trzeba się wadzić, ale układnym być ku wszytkim, sposobnym ku nauczaniu, cierpliwym, (Układnym. W greckim, zdolnym i gotowym do na­uczania.—Cierpliwym. W znoszeniu wad i ułomności bli­źnich.)
25w cichości strofującym te, którzy się sprzeciwiają prawdzie, azaby im kiedy dał Bóg pokutowanie ku poznaniu prawdy ( W cichości. Z łagodnością.— Azaby im kiedy. To jest, jeśli kiedy. — Dał Bóg pokutowanie. Przez łaskę swoję pobudził do pokuty.)
26i upamiętali się od sideł diabelskich, który je w więzieniu dzierży ku wolej jego (I upamiętali się od sideł djabelskich. I upamiętawszy się, wycofali się z sideł szatańskich. — Ku woli je­go. Djabła, w którego są mocy z powodu grzechów.)
 
 

Wykład X. J. Wujka

4. Żaden służąc żołnierską. Chryzostom ś. na to miejsce pisze: iż to Pa­weł ś. mówi nie tylko biskupom, ale i inszym ludziom. Bo wszyscy chocia świeccy, chocia i królowie, są,  żołnie­rze Pana Chrystusowi. A tak nie zakazujeć Apostoł temi słowy świeckiego regimentu i sądów: ale zbytniego starania około żywności, handlów i kupiectwa, i tym podobnych rzeczy, któremi się żołnierze nie bawią. Bo w greckim tak czytamy: Nie bawi się sprawami żywota albo żywności. Za czem i to idzie, iż księża nie mają żon poj­mować. Bo żadne nie są większe zabawy świeckie, jako starania o żywności, i opatrzeniu żony, dzieci, czeladzi- (II. Kor. 10, 4.)
10. Wszystko cierpię dla wybranych. Obacz, iż wybrani, chocia pewnie zbawieni być mają, wszakże nie inaczej bywają zbawieni, jedno tak przez prace swych pasterzów albo kaznodziejów, jako i przez swe uczynki dobre. (II. Piotr 1, 10.)
17. Mowa ich szerzy się jako kancer. Mowy, pieśni, kazania i pisma heretyckie, szkodliwe i zaraźliwe są: przetoż się ich wierni pilnie chronić mają.
21. Jeśliby się kto oczyścił. Obacz, iż wolność ma każdy człowiek, uczynić się statkiem godnym albo wieczne­go zbawienia, albo potępienia. Bo acz zbawienie człowiecze, z łaski a z miłosierdzia Bożego najwięcej pochodzi: jako i potępienie z sprawiedliwego sądu jego. Wszakże ani to ani owo, nic nie ujmuje wolności naszej; ale z nią i przez nię sprawuje w nas wszystkie takie skutki, jakie Boskiej opatrzności i naszym zasługom przynależą.
 


BIBLIA ŁACIŃSKO -POLSKA CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO X. JAKÓBA WUJKA T. J. Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA T. J. Tom IV, Wilno. 1907r.

0 komentarzy do “2 List św. Pawła do Tymoteusza – Z objaśnieniami. Cz. II”

Odpowiedz