Przejdź do treści

Cechy dobrej modlitwy – cz.II – POKORA i SZACUNEK

Cechy dobrej modlitwy cz.I – W zjednoczeniu i w skrusze

Z USZANOWANIEM

Módl się z uszanowaniem , któreby się przebijało w słowie i postawie.
Pamiętaj tylko, że rozmawiasz z Bogiem , przed którego majestatem drżą Potęgi niebieskie i zakrywają swe oblicza, a wnet słowo nieśmiałe zawiśnie na ustach, głowa się kornie pochyli, kolana mimowolnie się zegną. Tak się modlił Syn Boży w onej nocy strasznej. „On rzucił się na ziemię“ , — mówi Pismo; — i dlaczegóż tak gorąco się modlił ? Czyliż potrzebował czegoś dla siebie? Nie — ale dał nam przykład, jak mamy się modlić.
Oto Wszechmoc się modli, a nędza się nie modli, — Miłość się korzy, a nieprawość się nie upokarza. — Lekarz rzuca się na ziemię, a chory się nie zgina, — Sędzia błaga o litość, a winowajca nie prosi o przebaczenie!

Na wzór Chrystusa modlili się Święci, a mianowicie owi „aniołowie pustyni”. Opowiada opat Jan , że odwiedzając pustelników Tebajdy, zastał jednego z nich zatopionego w modlitwie. Pobożny ten starzec klęczał na desce, mając ręce złożone na krzyż, a oczy wzniesione w górę; gdy się podniósł, spostrzegł opat Jan głębokie wydrążenie w owej desce, a tu i ówdzie krople krwi.
Dzisiaj roszczą sobie wszyscy prawo do poufałości z Bogiem, i z mniejszą czcią przemawiają do Boga, aniżeli do sługi, albowiem przy modlitwie drzemią, ziewają, śmieją się i kręcą na wszystkie strony, tak iż nigdy z człowiekiem, choćby najpodlejszym , nie postępują ludzie tak niegodnie, jako ze Stwórcą i Zbawicielem swoim.

Czy taka modlitwa jest miłą Bogu?

Opowiada Cezaryusz, że pewien zakonnik zwykł był spać przy modlitwie. Raz ukazał mu się Pan Jezus, lecz natychmiast odwrócił od niego twarz swoją, mówiąc: „Ponieważ jesteś leniwy i śpisz podczas modlitwy, nie oglądasz oblicza mojego„. Chcesz więc oglądać oblicze Jezusowe, módl się zawsze z uszanowaniem zewnętrznem i wewnętrznem.

Ostatnie daje pokora, a więc módl się z pokorą.

Z POKORĄ

Módl się z pokorą, bo w modlitwie jesteś żebrakiem , proszącym o wsparcie, a do tego wysłuchania niegodnym. „Gdyby żebrak prosił o dar z postawą dumną i słowem wyniosłem , zamiast jałmużny otrzymałby ostrą naganę; to samo odbiera modlitwa bez pokory” . Taką była modlitwa Faryzeusza, dlatego Bóg nią wzgardził. Przeciwnie, pokorna modlitwa ściąga na siebie wzrok Najwyższego, jak mówi Pismo: „Modlitwa korzącego się przeniknie obłoki…. a nie odejdzie, aż Najwyższy wejrzy ’’; na którą zaś modlitwę Bóg wejrzy, tej błogosławieństwa użycza.

Pewnego razu prosiła św. Katarzyna Sieneńska Pana Jezusa o naukę, jaka modlitwa jest mu najmilszą, i wnet usłyszała głos wewnętrzny: „Wiedz córko, iż ten otrzyma w szelką cnotę, kto trwa na modlitwie pokornej“. Pokora i miłość oto są „dwa skrzydła duchowne modlitwy, na których dusza unosi się w górę aż do Boga”.

Chceszli zatem , by modlitwa twoja dotarła aż do tronu i serca Bożego, nie zapominaj nigdy, jak jesteś słabym , jak nędznym, jak grzesznym , i uniżaj się głęboko przed Bogiem, wołając często podczas modlitwy: Kto Ty jesteś, o Boże, a kto ja jestem? — albo powtarzając słowa pobożnego autora księgi „O naśladowaniu Jezusa Chrystusa: A któż ja taki, iżbym śmiał wołać ku Tobie? Ja najnędzniejszy sługa Twój, najlichszy robaczek, stokroć nędzniejszy, lichszy i godniejszy pogardy, niż to sam uczuć i wymówić mogę „.

Tak modlili się święci, a jeden z nich mówi o sobie: „Więcej niż czterdzieści lat starałem się z wszelką pilnością nabyć wprawy w modlitwie, lecz nie znalazłem środka skuteczniejszego nad ten , by stawać przed Bogiem jako dziecię słabe, lub jak żebrak ubogi, ślepy i od wszystkich opuszczony.”
Takiej też modlitwie nie odmawia Pan swej łaski. Gdy św. Eutymiusza prosił lud wszystek, by dlań wyjednał deszcz u Pana Boga, bo już długo panowała posucha, odrzekł tenże: „ Jak to ja grzesznik mam mówić do Boga, którego sprawiedliwy gniew zapalił się na widok występków naszych. Wszyscy musimy upaść przed nim na oblicze, a On nas wysłucha.” Wszyscy tak uczynili i wnet spadł na ziemię deszcz obfity.

Wzór podobnej pokory daje również niewiasta kananejska. Przychodzi ona do Pana Jezusa , prosząc, by uzdrowił jej córkę od złego ducha dręczoną; lecz Pan Jezus ani na nią wejrzał. Niewiasta blaga tem głośniej, tak iż Apostołowie zniecierpliwieni nalegają na Mistrza: Panie puść ją , bo nam nie da spokoju; a Pan Jezus nietylko się nic skłania do prośby niewiasty, lecz odpowiada jej dosyć szorstko: „Nie dobra jest brać chich synowski
a miotać psom “ . Czyliż obraziła się Kananejka ? Bynajmniej,— ale jeszcze bardziej się upokarza: „ I owszem Panie; bo i szczenięta jedzą z odrobin, które spadają z stołu panów ich.“ Tedy Pan Jezus widząc tak wielką pokorę i tak silną ufność, mówi:„O niewiasto, wielka jest wiara twoja, niechaj ci się stanie, jako chcesz.“ Widzisz , jak w modlitwie tej niewiasty łączy się pokora z ufnością, jakby dwie siostry rodne; a więc i ty módl się.

Wzór podobnej pokory daje również niewiasta kananejska. Przychodzi ona do Pana Jezusa , prosząc, by uzdrowił jej córkę od złego ducha dręczoną; lecz Pan Jezus ani na nią wejrzał. Niewiasta blaga tem głośniej, tak iż Apostołowie zniecierpliwieni nalegają na Mistrza: Panie puść ją , bo nam nie da spokoju; a Pan Jezus nietylko się nic skłania do prośby niewiasty, lecz odpowiada jej dosyć szorstko: „Nie dobra jest brać chleb synowski
a miotać psom “. Czyliż obraziła się Kananejka? Bynajmniej, — ale jeszcze bardziej się upokarza: „ I owszem Panie; bo i szczenięta jedzą z odrobin, które spadają z stołu panów ich.“ Tedy Pan Jezus widząc tak wielką pokorę i tak silną ufność, mówi: „O niewiasto, wielka jest wiara twoja, niechaj ci się stanie, jętko chcesz.“ Widzisz , jak w modlitwie tej niewiasty łączy się pokora z ufnością, jakby dwie siostry rodne; a więc i ty módl się.

cdn.


Józef Sebastian Pelczar, biskup, Życie duchowne czyli doskonałość chrześcijańska, (Kraków 1886r, t. I, rozdz. V – O modlitwie, str. 76- 79 )

[Oprac. A.S.]

0 komentarzy do “Cechy dobrej modlitwy – cz.II – POKORA i SZACUNEK”

  1. Pingback: Cechy dobrej modlitwy cz.III – Ufność i wytrwałość a modlitwa niewysłuchana – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

Odpowiedz